Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 284-МИ
Пловдив, 29.09.2015

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на кандидат от кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. провеждани в Община Пловдив

С писмо изх. № МИ-15-1006/ 28.08.2015 г. на ЦИК и вх. № 42/ 29.09.2015 г. на ОИК – Пловдив, относно получен списък с резултати от извършена проверка на ГД „ГРАО“ в МРРБ, в изпълнение на Решение № 2000-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в  изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., при която е установено, че Божидар Аргиров Дишлянов с ЕГН ********** кандидат за общински съветник под №18 от кандидатската листа за общински съветници на коалиция ПП "СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” не отговаря на условията по т. 1 от Решение № 2000-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК, а именно: лицето е без настоящ адрес в страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

Заличава регистриранията на кандидат за общински съветник под №18 в кандидатската листа за общински съветници на коалиция ПП "СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” Божидар Аргиров Дишлянов с ЕГН **********. 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 29.09.2015 в 12:48 часа

Свързани решения:

135-МИ/20.09.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения