04.01.2018

Съобщение

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборен кодекс, във връзка с Решение №4922-МИ от 30.11.2017 год., на ЦИК, ОИК-Пловдив публикува списък А и списък Б (списъците по смисъла на чл.454, ал.3 от ИК) които са и неразделна част от Решение №524-МИ/27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив.

12.10.2016

Съобщение

На основание чл.85, ал.1 от ИК, се свиква заседание на Общинска избирателна комисия - община Пловдив на дата 12.10.2016 год., (сряда) от 18:00 часа. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Пловдив, пл. „Централен“ №1, етаж 12, зала №1.
21.04.2016

Съобщение

На основание чл.85, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия - община Пловдив СЕ СВИКВА на заседание на дата 22.04.2016 год. от 17:45 часа

07.04.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Пловдив се свиква на заседание на 11.04.2016 г. (понеделник) от 18 часа.

07.11.2015

Съобщение

От 7 ноември 2015 година Общинска избирателна комисия - Пловдив се премества на стария си адрес: гр. Пловдив, пл. Централен №1, ет. 12, зала №1.

24.10.2015

Съобщение

До Секционните избирателни комисии

До Районните администрации на община Пловдив

До Политическите партии и коалиции с квоти в съставите на СИК – Пловдив

 

Общинска избирателна комисия – Пловдив указва, че списъкът на Секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив, както и техния състав, актуализиран към 24.10.2015 12:30 часа се намира в регистъра на ОИК – Пловдив и може да бъде предоставен при поискване.

23.10.2015

ДО СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

При предаването на избирателните списъци от органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс на секционните избирателни комисии в деветте квадратчета, оставени за изписване на номера на избирателната секция - номерът на избирателната секция се изписва на ръка при спазване на Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г. като първите две цифри са номерът на областта, така, както е посочен в т. 1 от Решение № 1530-МИ/НР от 20 август 2015 г., следващите две цифри - номерът на общината в съответната област, следващите две цифри - номерът на административния район в градовете с районно деление, а в останалите общини се изписва „00", последните три цифри са номерът на избирателната секция в общината, а за градовете с районно деление - номерът на избирателната секция в административния район.

21.10.2015

Образци на бюлетини

Във връзка с обучението на членовете на секционните избирателни комисии и с оглед разясняване правата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори ОИК – Пловдив публикува сканирани копия от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори в община Пловдив:

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на община Пловдив

Бюлетина за кмет на район Централен

Бюлетина за кмет на район Източен

Бюлетина за кмет на район Западен

Бюлетина за кмет на район Северен

Бюлетина за кмет на район Южен

Бюлетина за кмет на район Тракия

20.10.2015

Съобщение

Във връзка с постъпилите многобройни запитвания за присъствието на определена категория лица по смисъла на чл. 272 от ИК, ОИК - Пловдив указва – след приключване на изборния ден при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение могат да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии,коалиции, инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 ИК, наблюдатели – при спазване на изискванията на чл. 114, ал. 2 ИК, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

ОИК - Пловдив указва, че една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник от една кандидатска листа в изборния ден.

При избори за общински съветници и кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа!!!

Уведомяват се лицата по чл. 272 ИК с оглед присъствието им при отваряне на избирателните кутии и отчитане на резултатите, че след затваряне на изборното помещение не се допуска отварянето му до финалното обявяване на резултатите от четирите вида избор и изготвяне на секционните протоколи от СИК.

20.10.2015

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 25.10.2015

Общинска избирателна комисия – Пловдив с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г. при подаване на документи за регистриране на представители да представят списъка с предлагани лица както на хартия, така и в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД, като за целта попълнят следната форма:

Бланка ПРЕДСТАВИТЕЛИ

20.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Пловдив указва, във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., да бъде осигурявано предимство на членове на секционни избирателни комисии, ангажирани в изборния процес при упражняване правото им на глас в съответната секция, след представяне на надлежно удостоверение от ОИК.

18.10.2015

Предприети мерки в помощ на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Общинска избирателна комисия - Пловдив оповестява предприетите мерки в община Пловдив за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

1. За гласуване на хора с увреждания е осигурен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя ще се приемат от 8:00 часа на 23.10.2015 до 17:00 часа на 25.10.2015 на телефони 032 962478 и 0887 484 884.

2. Списък на подходящите секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването (чл. 10 от Изборния кодекс)

16.10.2015

Съобщение

От 16 октомври 2015 година Общинска избирателна комисия - Пловдив се премества на адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Междураноден панаир, ПАЛАТА №6

07.10.2015

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 25.10.2015

Общинска избирателна комисия – Пловдив с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г. при подаване на документи за регистриране на застъпници да представят списъка с предлагани лица както на хартия, така и в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД, като за целта попълнят следната форма:

Бланка ЗАСТЪПНИЦИ

07.10.2015

ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ В СЪСТАВА НА СИК

Общинска избирателна комисия – Пловдив с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА на партиите и коалициите, представени в състава на секционните избирателни комисии при подаване на документи за замяна на лица от своите квоти да представят списъка с предлагани лица както на хартия, така и в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД, като за целта попълнят следната форма:

Бланка ЗАМЕНИ В СИК

24.09.2015

ДО СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АГЕНЦИИ И ДОСТАВЧИЦИ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ

Във връзка с огласяване на резултати от социологически проучвания по повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове и произвеждането на национален референдум Общинска избирателна комисия - Пловдив обръща внимание на разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс относно информацията, подлежаща на огласяване, и начина на огласяването й, считано от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указите на президента за насрочване на изборите, съответно за определяне датата на референдума, а именно:

„Чл. 205 (1) От деня на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.

(2) Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

(4) Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не може да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да не представят информацията по ал. 1.

(5) Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.“
Общинска избирателна комисия Пловдив указва на същите, че при нарушения на правилата и огласяване на резултатите от допитвания и социологически проучвания нарушителите носят административнонаказателна отговорност по смисъла на чл. 475 ИК, а именно:

чл. 475 (1) На лице, което наруши разпоредбите на чл. 204, ал. 3 или чл. 205, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.

24.09.2015

ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ В СЪСТАВА НА СИК

Във връзка с изискването за уседналост на членовете на СИК на територията на община Пловдив, Общинска избирателна комисия – Пловдив указва на партиите и коалициите представени в състава на СИК както и на районните администрации да извършат надлежна проверка на предложените членове и техните адреси с оглед своевременната регистрация в ОИК.

РЕШЕНИЕ № 2303-МИ/НР
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА т. 16 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

„За членове на СИК се назначават български граждани, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 1 от ИК – навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция.

За членове на СИК могат да бъдат назначавани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на Република България, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 2 от ИК – навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адрес на пребиваване на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция, не са лишени от правото да гласуват в държавата-членка, на която са граждани, и са включени в избирателния списък – част ІІ.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

23.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Пловдив уведомява, че на 23.09.2015 г. от 15 часа в Заседателната зала на Община Пловдив, намираща се на пл. Ст. Стамболов №1 ще се проведе теглене на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Поканват се всички всички политически партии и коалиции, както и представители на медиите да присъстват на жребия.

18.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Пловдив се свиква за заседание на 18.09.2015 г. от 17:30 часа. Заседанието ще се проведе в сградата на пл. „Централен“ 1, ет. 12, зала №1

15.09.2015

Съобщение

1. Общинска избирателна комисия - Пловдив указва на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г., че за извършване на проверката по чл. 414, ал.2 от ИК е необходимо, при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат копия от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

2. ОИК указва на партиите, коалициите и местните коалиции, че при регистрацията на кандидатите и кандидатските листи следва да представят писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, ЕГН (Личен номер), Постоянен адрес (Настоящ адрес ) или адрес на пребиваване (за кандидатите, граждани на ЕС) на кандидатите за общински съветници и/или кметове (Приложение №58-МИ от Изборните книжа, приети с Решение №1512-МИ/04.08.2015 на ЦИК, обнародвано в ДВ. 61/11.08.2015).

Предложението се подписва от представляващия/те партията или упълномощено/и лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. Същото се представа и в електронен вариант.

3. Във връзка с постъпили въпроси, Общинската избирателна комисия указва на партиите, коалициите и местните коалиции, че при регистрацията на кандидатите и кандидатските листи в изборите на 25 октомври 2015 г., не се изисква представя на свидетелство за съдимост. В този смисъл е и Решение №1632-МИ/31.08.2015 на ЦИК

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК, съгласно решение № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения