Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Пловдив, 07.09.2015

ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК – Пловдив за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, т. 13, чл. 127, ал. 3, ал. 4, във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 - 150, чл. 151 - 155 от Изборния кодекс и т. IX, подточка 3 то Решение № 1550-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Пловдив (ОИК-Пловдив)

Р Е Ш И:

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Пловдив за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. е 08 септември 2015 г., 9.00 ч.

Документите се приемат всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 14 септември 2015 г. не по късно от 18.00 ч.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия. ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18.00 ч. на 14 септември 2015 г.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.09.2015 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения