Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 614-МИ
Пловдив, 10.04.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на партия „Българска социалистическа партия“ кандидат

На основание чл. 87, ал. 1, т.1, т. 24, т.34, чл.458, ал.1 от Изборен кодекс, във връзка с чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА и Решение №4686-НС/31.03.2017 год., на Централната избирателна комисия(ЦИК), Общинската избирателна комисия - община Пловдив(ОИК-Пловдив)

 Р Е Ш И:

 1. ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА, ЕГН: **********, обявена за избрана за общински съветник от кандидатската листа на пария „Българска социалистическа партия“ - с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив и ОБЕЗСИЛВА издаденото й удостоверение.
 2. ПОДРЕЖДА кандидатите от кандидатската листа на пария „Българска социалистическа партия“, получили най-висок брой валидни предпочитания (преференции) в изборите за общински съветници, проведени в община Пловдив на дата 25.10.2015 год., в списък А, като към датата на издаване на настоящото решение списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изречение второ от Изборен кодекс (списък А) по отношение на кандидатите за общински съветници, издигнати от пария „Българска социалистическа партия“ има следния вид:

СПИСЪК А

№ по ред

 трите имена

брой валидни предпочитания (преференции)

1.

 Георги Тодоров Гергов

 6074

2.

 Ангел Стойчев Иванов

 562

3.

 Николай Атанасов Радев

 287

4.

 Петя Георгиева Манева

 214

5.

 Теодора Атанасова Халачева

 195

6.

 Димитринка Стефанова Вакрилова

 192

7.

 Иван Богомилов Петков

 187

8.

 Десислава Георгиева Йорданова

 185

9.

 Петър Димов Бояджиев

 183

10.

 Красимир Атанасов Мурджев

 170

11.

 Минка Алдомирова Сърнешка

 159

     

 

III. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНА за общински съветник от листата на партия „Българска социалистическа партия“ – ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ВАКРИЛОВА, ЕГН: ********** и ИЗДАВА удостоверение на избран общински съветник на същата.

 

МОТИВИ: За да приеме настоящото решение, ОИК-Пловдив констатира, че е налице Решение№4686-НС/31.03.2017 г., на ЦИК, с което комисията обявява имената на кандидатите, избрани за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи. В същото решение на ЦИК, в Шестнадесети изборен район – Пловдив под №3 в списъка на избраните за народни представители от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, фигурира името на Теодора Атанасова Халачева, обявена и за избрана за общински съветник от кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ - с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив. Предвид разпоредбата на чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, ОИК-Пловдив следва да прекрати пълномощията на общинския съветник, избран за народен представител и да обяви за избран следващия в листата на партия „Българска социалистическа партия“ кандидат. От друга страна, със свое Решение № 110-МИ/18.09.2015 г., ОИК-Пловдив е регистрирала за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г., кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ и под №3 в същата листа е регистрирана като кандидат – Димитринка Стефанова Вакрилова, с ЕГН: **********, като на същата с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив са зачетени 181 (сто осемдесет и една) валидни предпочитания(преференции).

След произвеждане на изборите за общински съветници на 25.10.2015 год., и разпределението на мандатите по кандидатски листи на партии и коалиции е образувано административно дело № 605/2016 год., по описа на Административен съд-Пловдив, като жалбоподател по същото е Димитринка Стефанова Вакрилова. По това административно дело на дата 30.03.2016 год., в открито съдебно заседание, председателят на съдебния състав при преглед на бюлетините с действителни гласове, подадени за кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ в секция №162201062 в гр.Пловдив, е констатирал следното: „При тези установявания, съдът приема за преодоляна материалната доказателствена сила както на протокола на СИК № 162201062, така и на протокола на ОИК от 27.10.2015 г. за избиране на общински съветници. Действително, протоколът, като официален документ се ползва с такава доказателствена сила по отношение на истинността на отразеното в него съдържание. В конкретния случай обаче, каза се по-горе, на практика в него отразеното съдържание в частта му по отношение на отразяването на преференциите за отделни кандидати, конкретно на жалбоподателката В., не съответства на действителното фактическо положение, установено на база прегледа на бюлетините и бланката – чернова за отразяване на преференциалния вот в СИК № 162201062. В останалите шест секции, такива несъответствия не се констатираха. Констатираното обаче неотразяване на 11 броя преференции за жалбоподателката В. влияе върху крайния изборен резултат при подреждането на листата на избраните общински съветници предвид това, че прибавянето на тези 11 преференции към нейните 181 би разместило листата на избраните общински съветници от ПП БСП“.

 

Предвид обстоятелството че Административен съд-Пловдив, в хода на производството по адм.дело №605/2016 год., при прегледа на бюлетините с действителни гласове, подадени за листата на ПП БСП в секция №162201062 – гр.Пловдив е констатирал наличие на 11 (единадесет) бюлетини с валидни предпочитания(преференции) подадени за кандидата, поставен под №3 в кандидатската листа на ПП БСП, а именно: Димитринка Стефанова Вакрилова, които в последствие не са били зачетени(отбелязани) в секционния протокол на СИК№162201062 и респективно – не са били отразени в крайния акт на ОИК-Пловдив, който е Решение №524-МИ/27.10.2015 год., то с настоящия си индивидуален административен акт, ОИК-Пловдив следва да отрази действителното фактическо положение по отношение на кандидата, поставен под №3 в кандидатската листа на ПП БСП, а именно: Димитринка Стефанова Вакрилова и в частност да бъдат зачетени в полза на точно този кандидат за общински съветник от листата на ПП БСП допълнителни 11(единадесет) валидни предпочитания(преференции) които членовете на СИК №162201062 в град Пловдив погрешно не са отразили в секционния протокол и респективно – преференциите за кандидата в последствие не са отразени в Решението на ОИК-Пловдив. Предвид на изложените мотиви, ОИК-Пловдив, след като състави списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изречение второ от Изборен кодекс (списък А) по отношение на кандидатите за общински съветници, издигнати от пария „Българска социалистическа партия“, актуализиран към датата на издаване на настоящото решение, пристъпи към обявяване за избран на следващия в листата на партия „Българска социалистическа партия“ кандидат, която в случая е именно Димитринка Стефанова Вакрилова, с ЕГН **********.

 

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Пловдив, на основание чл.459 от Изборен кодекс.

Председател: Тодор Димитров Тодоров

Секретар: Владимир Петров Докторов

* Публикувано на 11.04.2017 в 08:15 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения