Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 604-МИ
Пловдив, 11.04.2016

ОТНОСНО: Обявяване за недействителен на избора на последния избран общински съветник от листата на Места коалиция “Здравко Димитров – да решаваме заедно“.

На основание чл. 87, ал. 1, т.1, т. 24, чл.454, ал.3 от ИК и чл.99 пр.2, т.4 пр.2 от АПК във връзка с Решение № 524-МИ/27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив; Решение № 2301/20.11.2015 год., по адм. д. №2784/2015г. на Административен съд - Пловдив, III състав, оставено в сила с Решение №3796/04.04.2016 год., по адм.дело № 13837/2015 год., на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение, Общинската избирателна комисия при община Пловдив,

Р Е Ш И:

I. ПОДРЕЖДА кандидатите от кандидатската листа на МК “Здравко Димитров - да решаваме заедно“, получили най-висок брой валидни предпочитания (преференции) в изборите за общински съветници, проведени в община Пловдив на дата 25.10.2015 год., в  списък А, като към датата на издаване на настоящото решение списъка по смисъла на чл.454, ал.3 от ИК(списък А) по отношение на кандидатите за общински съветници, издигнати от МК “Здравко Димитров - да решаваме заедно“ има следния вид:

СПИСЪК А

№ по ред

трите имена

брой валидни предпочитания (преференции)

1.

Коста Благоев Хаджиев

649

2.

Айри Фейми Мурад

339

3.

Ангел Илков Ангелов

256

4.

Божидар Антонов Здравков

211

5.

Савина Давидова Петкова

208

6.

Пенка Иванова Деведжиева

206

7.

Калин Христов Калинов

203

8.

Георги Михайлов Янев

197

9.

Дойчин Генов Ангелов

196

10.

Женя Николова Садъчева

180

11.

Аркади Николаев Хоминюк

172

12.

Величко Младенов Родопски

158

 

II. ОТМЕНЯ Решение № 599-МИ от 04.11.2015г. на ОИК-Пловдив, с което Калин Христов Калинов, ЕГН: ********** е обявен за общински съветник от листата на МК “Здравко Димитров – да решаваме заедно”, ПРЕКТАТЯВА пълномощията на Калин Христов Калинов, ЕГН: **********, обявен за общински съветник от листата на МК “Здравко Димитров – да решаваме заедно” с решение № 599-МИ от 04.11.2015г. на ОИК-Пловдив и ОБЕЗСИЛВА издаденото му удостоверение.

III. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник от листата на МК “Здравко Димитров – да решаваме заедно” - Божидар Антонов Здравков, ЕГН:********** и издава удостоверение на избрания за общински съветник.

МОТИВИ: За да приеме настоящото решение, ОИК-Пловдив констатира, че е налице влязло в сила Решение № 2301/20.11.2015 год., по адм. д. №2784/2015г. на Административен съд - Пловдив, III състав, с което на Божидар Антонов Здравков допълнително са признати 12 валидни предпочитания (преференции) към вече отчетените му такива с Решение № 524-МИ/27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив - 199 преференциални гласове, както и в предвид мотивите на Решение №3796/04.04.2016 год., по адм.дело № 13837/2015 год. на Върховен административен съд на Република България - Четвърто отделение, където ясно е записано, че ОИК-Пловдив в новото си решение трябва да се съобрази и с настъпилите в последствие други обстоятелства, които променят състава на общинските съветници от листата на МК “Здравко Димитров - да решаваме заедно“, което е налице в настоящия случай, а именно: избирането за последен общински съветник в същата кандидатска листа на г-н Калин  Калинов (с 203 валидни предпочитания - преференции) на мястото на г-н Здравко Димитров, както и отчитайки факта, че г-жа Пенка Деведжиева е избрана за общински съветник с Решение № 524-МИ/27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив с отчетени 206 преференциални гласа (с три повече от г-н Калин Калинов).

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Пловдив, на основание чл.459 от Изборен кодекс.

Председател: Тодор Димитров Тодоров

Секретар: Владимир Петров Докторов

* Публикувано на 12.04.2016 в 09:30 часа

Свързани решения:

599-МИ/04.11.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения