Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 426-МИ
Пловдив, 24.10.2015

ОТНОСНО: Подадена жалба от Александър Димитров Радев от град Пловдив.

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 24.10.2015 год., има постъпила жалба с входящ номер 233. В жалбата си г-н Александър Радев е уведомил ОИК-Пловдив, че в деня за размисъл - 24.10.2015 год., в търговска верига „Лафка“ се разпространяват аагитационни материаали на Коалиция „Кауза Пловдив“.

 

            След входиране на жалбата на г-н Радев членове на ОИК-Пловдив, а именно: Тодор Тодоров и Владимир Петров посетиха четири обекта на търговка верига „Лафка“: два, разположени на бул.“Цар Борис III Обединител“, един на бул.“Руски“ и един на булевард „6-септември“. И в четирите посетени обекта от членовете на ОИК-Пловдив не бяха констатирани твърдените в жалбата обстоятелства.

 

          Предвид гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК – град Пловдив

                                                               

                                                                 Р Е Ш И:

 

           Оставя без уважение жалба с входящ номер 233/24.10.2015 г. от г-н Александър Димитров Радев от град Пловдив

 

 

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:54 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения