Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 423-МИ
Пловдив, 24.10.2015

ОТНОСНО: Подадена жалба от г-жа Анелия Динкова

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 22.10.2015 год. е постъпила жалба с Вх. № 184  в 11:00 часа от Анелия Динкова. Подателката твърди, че е „извършена предизборна агитация от инж.Ральо Ралев- кандидат за кмет на район „Северен“ от ПП ГЕРБ, в нарушение на Изборния кодекс“

В жалбата се описват обстоятелства касаещи направата на символична първа копка на реконструкцията на паркинг, находящ се на бул.“Цар Борис ІІІ Обединител“ №19-25. Г-жа Динкова счита, че има извършено нарушение от страна на инж.Ральо Ралев на разпоредбата на чл.168, ал.3 и чл.186 от ИК, тъй като е използван публичен ресурс по смисъла на §1, т.18 от ДР на ИК. Към сигнала има приложена статия от електронна медия, която е отразила мероприятието.

          След входирането на жалбата във входящия регистър на Комисията, членовете на ОИК-Пловдив: Милена Станджикова и Владимир Докторов направиха проверка и установиха следното:

            В жалбата се описва събитие, което е било проведено на дата:19.10.2015 год., т.е. мероприятието вече е минало и няма как да се провери на място от членовете на ОИК за твърденията описани в него.

С оглед на това докладчика по сигнала /Милена Станджикова/ на база на документалната проверка, предлага на ОИК-Пловдив да вземе решение за отхвърляне на жалбата като неоснователен при следните мотиви:

За да се констатира нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.3 от Изборния кодекс и съответно фактическия състав на отговорността на инж. Ралев е необходимо да се установи по безспорен начин провеждането от него на предизборна кампания чрез безплатното използване на публичен административен ресурс, т.е. двата елемента трябва да са кумулативно налице и между тях да има пряка и непосредствена причинна връзка. Съгласно нормата на § 1, т. 18 от ДР на ИК „публичен административен ресурс“ са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия.“ От снимката към статията се вижда, че инж.Ралев е присъствал на обществено мероприятие, което се провежда на открито на паркинга, находящ се на бул.“Цар Борис ІІІ Обединител“ №19-25 в гр.Пловдив. Имотът действително е публична общинска собственост и представлява елемент от транспортната техническа инфраструктура на града, която се полза от всички пловдивчани и гости на града, в това число и от кандидат кметове на всички политически партии и коалиции, поради което не може самото присъствие върху такъв терен да обосновава извода, че се касае за безплатно ползване на публичен административен ресурс. Абсурдно би било твърдението, че кандидатите в местни избори разхождайки се по паркингите на гр.Пловдив използват безплатно публичен административен ресурс, още повече, че в определението на § 1, т. 18 от ДР на ИК се изисква посочените движими и недвижими вещи да са предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия. Уличната инфраструктура е предоставена на населението за ползване, а не на администрацията. Следва да се подчертае, че определението за публичен административен ресурс и забраната за безплатното му използване са императивни и не могат да се тълкуват разширително.

 В тази връзка не се явява логичен извода, който прави г-жа Динкова в жалбата си, че след като инж.Ралев е в отпуска поради кандидатирането му за кмет на район, той не следва да присъства на публични мероприятия провеждани на имот публична общинска собственост /улица/, още повече, че на такива на които присъстват неговите колеги. Съгласно чл.161 от ИК съответния кандидат е в отпуск за времето от регистрацията си в ОИК до обявяване на резултатите от изборите, но в случая инж.Ралев продължава да бъде кмет на район Северен до провеждането на нов избор, поради което правоотношението му, възникнало на основание изборите от 2011г. до обявяване на изборните резултати през 2015 год., не е прекратено. Проектът за ремонт на паркинга, който е описан в журналистическия материал изисква планираност- материална и финансова, и със сигурност подготовката за реализирането му е започнала месеци преди да се направи тази „символична първа копка“ по време, в което инж.Ралев не е бил в отпуск по чл.161, ал.1 от ИК, а е бил действащ кмет на района и в детайли е бил наясно с реализацията на ремонта. В тази връзка журналистите са поискали неговото мнение, при което инж. Ралев е споделил своята констатация, че реконструкцията на паркинга става възможна благодарение на отпуснатите по предложение на кмета Иван Тотев целеви средства от общинския бюджет на стойност 200 000 лв. за ремонт на вътрешнокварталните улици в район Северен. Това изказване записано от медиите има характер на лична благодарност без елемент на призив за подкрепа, без агитация за гласуване с определен номер бюлетина, още повече- без посочване качеството на г-н Иван Тотев като кандидат за кмет на Община Пловдив и участник в местни избори- 2015 год. В тази връзка безспорно се установи и липсата на предизборна агитация.

Изборният кодекс регламентира обществени отношения от изключителна голяма важност касаещи държавното управление и в тази връзка е недопустимо превратното тълкуване на неговите разпоредби.

Предвид на гореизложеното и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК- Пловдив

 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля жалба с Вх. № 184, постъпила в ОИК-Пловдив в 11:00 часа на 22.10.2015 г. от Анелия Динкова.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

При проведеното гласуване в Общинска избирателна комисия- Пловдив от присъстващите в залата гласували 16 членове на ОИК-Пловдив: „за“ – 6 (Деница Николова Чингарова; Милка Росенова Тодорова- Добрикова; Мария Христова Дюлгерска; Милена Йорданова Станджикова; Гергана Лъвова Костадинова; Тодор Димитров Тодоров), против“  – 10 (Радина Бойчева Петрова; Елена Крумова Сиракова, Владимир Петров Петров; Владимир Петров Докторов; Росица Ангелова Гавазова; Константин Атанасов Костадинов; Димитър Атанасов Кръстев; Цеца Пенчева Бресковска; Исмигюл Джемал Али; Васил Ангелов Попов).

Бе направено предложение от Васил Попов: Считаме, че жалбата е основателна и изложените в нея данни и предоставените материали от медиите съставляват нарушение на ИК чл.168, ал.3. Мотиви към отрицателен вот на решение №423- МИ/24.10.2015г. на ОИК Пловдив за отхвърляне на сигнал вх. №184/22.10.15г., постъпил в 11.00ч. в ОИК от заявител Анелия Динкова с твърдение за нарушение на ИК, относно извършена предизборна агитация от инж. Ральо Ралев, кандидат на кмет за р-н Северен, който е присъствал на направата на символична първа копка на реконструкцията на паркинг, находящ се на бул. Цар Борис Трети Обединител, до номера 19-25. Като събитието е отразено в публичните медии, като препечатки от тях бяха представени пред ОИК Пловдив.                 

            С участието си в мероприятия на община Пловдив като описаното по-горе, считаме, че инж. Ральо Ралев, кандидат на кмет за р-н Северен от ПП ГЕРБ, е използвал публичния ресурс на община Пловдив, за да провежда част от личната си предизборна кампания, представяйки на населението откриването на инфраструктурни обекти, не като заслуга на община Пловдив и на местната власт, а като заслуга на ПП ГЕРБ в качеството си на управляваща партия. От приложените документи и разпечатки към жалбата и направена справка в електронни сайтове в които са налице публикациите е видно, че мероприятието действително се е осъществило и е имало поведение на лицата относимо към предизборната кампания, а не като общински служители.

        Следва да се има в предвид, че в случая мероприятието е организирано от община Пловдив, осъществява се на имот – публична общинска собственост със общински средства, а не със заслуги и средства на ПП “ГЕРБ“.

         По този начин считаме, че е налице нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК, тъй като е използван публичен ресурс по смисъла на §1, т.18 от ДР на ИК.

         Съгласно § 1, т. 18 от ДР на ИК „публичен административен ресурс“ са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други  и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия.“ Организацията на мероприятието е със средства и ресурс на общинската администрация.

Участието на лицето в откриването на обекта, която той е направил, може да се приеме за предизборна агитация по смисъла на параграф 1, т.17 от ДР на ИК в конкретния случай.

Съгласно легалната дефиниция на „предизборна агитация“ е нужно да е налице призив за подкрепа на определен кандидат. В случая призивът е обективиран от самото откриване на общинското мероприятие  със самото представяне на кандидата, който към момента е бил в законоустановен отпуск, но е присъствал на мероприятието не като публика, както се изложи в проекта за решение. Очевидно е от снимковия материал че присъствието му е в качеството на част от организаторите.

На следващо място, не е необходимо този призив да е изричен, а може да е имплицитно доловим – в случая заключение от това, е че благодарение на точно този кандидат.

Съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, който член също е нарушен, т.к. обществени мероприятия на община Пловдив, се осъществяват от кандидат кметове, вместо от и.д. кмет на общината или съответно района, в чийто правомощия е това.

          Съгласно т.49 на решение №1632/31.08.2015г. на ЦИК, кмет на район регистриран за участие в местни избори, ползва отпуск за времето от регистрацията до обявяването на официалните резултати от изборите. Кметът определя със заповед заместник-кмет, който да го замества.

С извършването на описаните по-горе действия са ощетени всички регистрирани кандидат кметове за Община Пловдив от други политически партии и местни коалиции, както и е нарушен принципа на равнопоставеност,

         Видно от изложеното считаме, че е налице нарушение на чл.472 и чл.474 от ИК, във връзка с чл.168, ал.3 и чл.186 от Изборния кодекс.

 При проведеното гласуване в Общинска избирателна комисия- Пловдив от присъстващите в залата гласували 16 членове на ОИК-Пловдив: „за“ -10 (Радина Бойчева Петрова; Елена Крумова Сиракова, Владимир Петров Петров; Владимир Петров Докторов; Росица Ангелова Гавазова; Константин Атанасов Костадинов; Димитър Атанасов Кръстев; Цеца Пенчева Бресковска; Исмигюл Джемал Али; Васил Ангелов Попов); „против“– 6 (Деница Николова Чингарова; Милка Росенова Тодорова- Добрикова; Мария Христова Дюлгерска; Милена Йорданова Станджикова; Гергана Лъвова Костадинова; Тодор Димитров Тодоров),

Общинска избирателна комисия- Пловдив не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба.

Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал.3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия- Пловдив,

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:51 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения