Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 399-МИ
Пловдив, 24.10.2015

ОТНОСНО: Подадена жалба от Aтанас Александров Куртенков от град Пловдив - в качеството му на член на СИК № 162205095 в град Пловдив.

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 23.10.2015 год. има постъпила молба с входящ номер 219. В молбата си г-н Атанас Куртенков е уведомил ОИК-Пловдив, че е много притеснен по отношение компетентността на членовете на СИК в град Пловдив, касаеща коректното прилагане разпоредбите на Изборния кодекс. Коментирани са проведените обучения от ОИК-Пловдив, проведени в панаирна палата №6 в град Пловдив на дати: 20, 21 и 22 октомври и слабата посещаемост на въпросните мероприятия. Има оплаквания от качеството на звука на обучението и от това, че на запитването на молителя – да получи Методически указания за СИК на хартен носител, е получил отказ от страна на органите по чл.23, ал.1 от ИК. В молбата на лицето има четири искания: 1.да получи методически указания; 2.ОИК-Пловдив да нареди на всички председатели на СИК в гр.Пловдив да проведат допълнително обучение на членовете в конкретната секция на 24.10.2015 г.; 3.да получи информация относно броя на неграмотните членове на СИК, на тези с психически отклонения, членовете с досиета в МВР, а четвъртото искане на молителя е да присъства на заседанието на ОИК-Пловдив, на което ще се разглежда настоящата молба

 

            След входиране на молбата на г-н Куртенков, в 18:39 часа член на ОИК-Пловдив, а именно: Тодор Тодоров се свърза по телефона с молителя, за да бъдат допълнително уточнени исканията на лицето. След проведения телефонен разговор, на молителя бяха изпратени по електронната поща Методически указания, издадени от ЦИК, като получаването им е потвърдено от лицето. По точка втора от молбата ОИК-Пловдив е дала указания на обученията на СИК в деня преди изборите(24.10.2015 г.) стриктно да спазват Методическите указания за СИК, издадени от ОИК. По точка трета от молбата ОИК-Пловдив счита че няма компетенции, за да удовлетвори молбата на лицето. По точка четвърта от молбата на лицето, в разпоредбата на чл.85, ал.9 от ИК са изброени лицата, имащи право да присъстват на заседания на ОИК, като за членовете на СИК няма предвидена такава възможност.

 

 

          Предвид гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК – град Пловдив

                                                              

                                                                 Р Е Ш И:

 

           Оставя без уважение в частта й на точки 2, 3 и 4 жалба, с входящ номер в ОИК-Пловдив 219/23.10.2015 г. от г-н Aтанас Александров Куртенков от град Пловдив – подадена в качеството му на член на СИК № 162205095  в град Пловдив.

 

 

 

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:21 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения