Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 366-МИ
Пловдив, 23.10.2015

ОТНОСНО: Подаден сигнал от г-н Мирослав Тенев Тенев от град Пловдив.

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 22.10.2015 год. е постъпила жалба с Вх. № 192  в 14:15 часа от Мирослав Тенев Тенев - упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Подателят твърди, че в град Пловдив се извършва грубо нарушение на забраната указана в чл. 182, ал.3 от Изборния кодекс, а именно: във всички автобуси на фирма “АВТОТРАНС 2000” ООД, обслужващи линии №№6, 10, 18, 99, 17, 113, 66 на общинския градски транспорт в град Пловдив, се разпространяват агитационни материали на кандидата за кмет на община Пловдив, издигнат от ПП „Съюз за Пловдив” – Дани Каназирева, а именно се раздават политически вестници и се осъществява предизборна агитация, с призиви за подкрепа на политическата партия.

Веднага, след входирането на сигнала във входящия регистър на Комисията, членовете на ОИК-Пловдив: Радина Петрова и Тодор Тодоров направиха проверка на място удостоверена с протокол, за наличието или липсата на обстоятелствата, включени в жалбата и установиха следното:

На 22.10.2015 година в 14:42 часа на автобусна спирка №1009 – последна, в район „Тракия” – град Пловдив, имаше спрял  автобус марка „Исузу” с регистрационен номер: РВ3316КН, обслужващ общинска линия №17. В автобуса се разпространяват/ раздават от служителите на фирма „Автотранс- 2000“ ООД  безплатни агитационни материали във вид на вестник, съдържащ призив за подкрепа на кандидата за кмет на Община Пловдив, издигнат от ПП „Съюз за Пловдив” – адв. Дани Каназирева и за гласуване с бюлетина №7. Автобусът се стопанисва от фирма „Автотранс- 2000“ ООД  с ЕИК: 115535593, която се представлява от управителите Димитър Ангелов Чолаков и Иван Ангелов Чолаков-заедно и потделно. На  фирма „Автотранс- 2000“ ООД е възложено да осъществява  превози  по част от линиите на общинския транспорт на територията на гр.Пловдив. Така описаният агитационен материал - вестник е бил предоставен и на проверяващите, които са били в автобуса /членовете на ОИК-гр.Пловдив/.

Проверяващите са констатирали, че в случая се касае за масово разпространение на предизборни материали в автобус, обслужващ линия №17 от фирма:  „Автотранс- 2000“ ООД с ЕИК 115535593 и управители Димитър Ангелов Чолаков и Иван Ангелов Чолаков-заедно и потделно. Към протокола от проверката са приложени снимки и вестник.

Ръководителят на работната група по жалбите и сигналите - Тодор Тодоров, запозна присъстващите на заседанието членове на ОИК-Пловдив, че общински транспортни схеми,  които съставляват общинския транспорт на територията на гр.Пловдив се одобряват по реда на НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.), като утвърждаването им се извършва от съответните общински съвети. Възлагането на задължението за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници на частна фирма, не променя характера на общинския транспорт, респективно забраната за използването му за предизборна агитация. В настоящия случай е констатирано поставяне на агитационни материали именно в тези транспортни средства, чиято основна функция е да обслужват общинския транспорт в гр.Пловдив и по конкретно автобусна линия № 17- цитирана в протокола от проверката и в жалбата, подадена от жалбоподателя. В този смисъл има нарушение на разпоредбата на чл.182, ал.3 от Изборния кодекс, т.е. използва се общинския транспорт за предизборна агитация.

След като се изясниха фактическите обстоятелства, касаещи сигнала се констатира, че в настоящия случай има нарушение на разпоредбата на чл.182, ал.3 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22, чл.182, ал.3 и чл. 496, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 498 от Изборния кодекс, ОИК-гр. Пловдив:

Р Е Ш И:

1. УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 182, ал. 3 от Изборния кодекс извършено от  Димитър Ангелов Чолаков и Иван Ангелов Чолаков в качеството им на управители и представляващи заедно и потделно фирма „Автотранс- 2000“ ООД-гр.Пловдив с ЕИК: 115535593, по отношение на това, че не са осъществили контрол и са допуснали използването на общинския транспорт и по-конкретно превозно средство  превозно средство  с рег.№ РВ 3316 КН, обслужващо автобусна линия №17 от общинската транспортна схема за осъществяване на предизборна агитация в полза на ПП „Съюз за Пловдив” и кандидата за кмет на община Пловдив, издигнат от политическата сила, а именно: Дани Каназирева.

2. УКАЗВА на Кмета на Община Пловдив да изземе агитационните материали, разпространявани в нарушение на чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс.

3. ВЪЗЛАГА на Председателя на ОИК - Пловдив незабавно да състави АУАН за извършеното нарушение, описано в точка 1 от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 23.10.2015 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения