Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 307-МИ/НР
Пловдив, 13.10.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на ОИК - Пловдив за приемане на бюлетините от Печатницата на БНБ АД

Като взе предвид писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-1278/ 12.10.2015 г., и  вх. № 85/ 13.10.2015 г. на ОИК - Пловдив и на основание чл. 70, ал.4 и чл. 72, ал.1, т.1 и т.13 от Изборния кодекс и Решение №2363-МИ  от 26.09.2015 г. на ЦИК,  Общинска избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

 1. Упълномощава за приемане на бюлетините от Печатницата на БНБ АД следните представители на ОИК - Пловдив :

Владимир Петров Петров в качеството си на секретар на комисията и

Тодор Димитров Тодоров в качеството си на член на комисията;

Резервен член - Васил Ангелов Попов член на комисията.

 1. Действията по приемането на бюлетините, контрола при транспортирането и доставката им, се извършват от поне двама от упълномощените по т.1. членове заедно.
 2. Препис от настоящото решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и Общинска администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 13.10.2015 в 19:53 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения