Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 295-МИ/НР
Пловдив, 08.10.2015

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните избирателни секции /ПИС/ и утвърждаване на числеността им и единните номера на територията на община Пловдив

В Общинската избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 05 октомври 2015 г. има постъпило писмо с изх.№15ОУ150-90 от г-жа Ангелина Топчиева- Секретар на Община Пловдив, което съдържа информация за подадените заявления /Приложение №12-МИ и Приложение №17-НР/ до 04.10.2015 год. от лица, отговарящи на изискванията на ИК за гласуване в подвижна избирателна кутия, както следва: За местни избори /Приложение №12-МИ/: район Централен- 23 бр.; район Източен- 2 бр.; район Западен-1 бр.; район Северен- 11 бр.; район Южен- 15 бр.; район Тракия- 0 бр.; За национален референдум /Приложение №17-НР/: район Централен- 3 бр.; район Източен- 1 бр.; район Западен-1 бр.; район Северен- 11 бр.; район Южен- 2 бр.; район Тракия- 0 бр.

От приложеното писмо е видно, че броят на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, които следва да се образуват по реда на т.11,  изречение второ от Решение № 2462-МИ/НР/02.10.2015г. на ЦИК, са 3 /три/ и са в следните административни райони- „Централен“, “Северен“ и „Южен“.

С цел да се създаде възможност на всички лица, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, включително и когато броят им в административния район е по-малко от 10, следва да се образува по реда на т.11, изречение трето от Решение №2462-МИ/НР/02.10.2015. на ЦИК, 1 /една/ обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която да обслужва следните административни райони- „Източен“, “Западен“ и „Тракия“.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 37, чл. 85, чл. 87, ал.1, т.1 и т.7 във връзка с чл.90, ал.1 от Изборния кодекс, съгласно Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. и Решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г.на ЦИК, и след продължителни дебати, Общинска избирателна комисия – Пловдив

Р Е Ш И:

  1. Определя броя на подвижните избирателни секции на територията на община Пловдив, както следва:

1.1. Един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на административен район „Централен“;

1.2. Един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на административен район „Северен“;

1.3. Един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на административен район „Южен“;

1.4. Един брой подвижна секционна избирателна комисия на територията на административен район „Източен“, която да обслужва и другите два административни района – Район „Западен“ и Район „Тракия“.

 

2. Утвърждава единните номера на подвижните секционни избирателни комисии и числеността на техния състав, съгласно Решение №60-МИ/НР от 13.09.2015г. на ОИК-Пловдив, както следва:

район

номер на секция

брой членове

Район ''Централен''

162201101

7

Район ''Северен''

162204066

7

Район 'Южен'

162205096

7

Район 'Източен''

162202071

7

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Зам. председател: Радина Бойчева Петрова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.10.2015 в 16:21 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения