Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 234-МИ
Пловдив, 22.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от местна коалиция „Пловдив Утре” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение (Приложение № 58-МИ) с вх. № 21/22.09.2015 г. във входящия регистър за общински съветници, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от Борис Николов Николов в качеството му на представляващ местна коалиция „Пловдив Утре” за регистриране на кандидатска листа на кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Пловдив на 25 октомври 2015 г. Към предложението (Приложение № 58-МИ) са приложени следните документи:  

 1. Заявления за съгласие от кандидатите (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) – 23 бр. ;
 2. Декларации по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите (Приложение № 63-МИ от изборните книжа) – 23 бр. ;
 3. Декларации по чл. 414, ал. 1, т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК от кандидатите (Приложение № 64-МИ от изборните книжа) – 23 бр.;
 4. Копия от личните карти на кандидатите – за справка – 23 бр.;

Общинска Избирателна Комисия Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 414, ал. 1- ал. 4 и чл. 417 ал. 1 от Изборния кодекс, и Решение № 1632-МИ/ 31.08.2015 г. на ЦИК, ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция „Пловдив Утре” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г., както следва:

Пореден № на канд. в предл.

Собствено, бащино и фамилно
име на кандидатите
за общински съветници

ЕГН/ЛН

1

Илко Николов Николов

**********

2

Борис Николов Николов

**********

3

Костадин Георгиев Шанков

**********

4

Румен Василев Кривицки

**********

5

Радослав Иванов Бозуков

**********

6

Ганка Трифонова Начева

**********

7

Аспарух Петков Вълчанов

**********

8

Димитър Димитров Калбуров

**********

9

Сюрия Юсуф Дене

**********

10

Тони Саркис Гарабедян

**********

11

Лилия Росенова Мумджиева

**********

12

Симеон Тонев Танев

**********

13

Боряна Галинова Ганева

**********

14

Боян Александров Станоев

**********

15

Десислава Тодорова Иванова

**********

16

Диан Иванов Иванов

**********

17

Лидия Яворова Опълченска

**********

18

Димитър Иванов Пампулов

**********

19

Йорданка Иванова Петрова

**********

20

Мирослав Георгиев Паунчев

**********

21

Силвия Иванова Гайдарова

**********

22

Стоян Кирилов Тодоров

**********

23

Биляна Йорданова Николова

**********

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 61-МИ от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 22.09.2015 в 21:45 часа

Свързани решения:

278-МИ/24.09.2015

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения