Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ/НР
Пловдив, 07.09.2015

ОТНОСНО: Взимане на решение относно начина на работа, редът за свикване на заседания, начина на приемане на решения и обявяването им от ОИК – Пловдив в изборите за общински съветници и кметове, както и за национален референдум.

На основание чл. 85,чл. 87, ал.1, чл. 88 от Изборния кодекс и § от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на ОИК

 1. Заседанията на общинската избирателна комисия (ОИК) се свикват от нейния Председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се свикват от определен от него Заместник – председател.
 2. Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на общодостъпно място, определено по раздел ІІ.
 3. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.
 4. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник – председател.
 5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за "или „против". Не се допуска гласуване „въздържал се".
 6. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение", като писмено посочат в какво се изразява то. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение", като писмено посочат в какво се изразява то.
 7. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 8. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато ОИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.
 9. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подписват от председателя и секретаря.
 10. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.
 11. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председателят и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 12. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подпечатват с печата им.
 13. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

II. Обявяване на решения

 1. Общинска избирателна комисия – Пловдив обявява решенията незабавно след приемането им, чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на Община Пловдив, находяща се на адрес: пл. „Централен” № 1
 2. Мястото за обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия – Пловдив е информационното табло, поставено във фоайето на сградата.
 3. На обявените екземпляри от решенията се отбелязват датата и часът на поставянето им на таблото, и се подписват от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Обявените екземпляри от решенията се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на таблото, като се отбелязват датата и часът на свалянето. Свалянето се удостоверява с подписите на двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.
 4. Решенията на Общинската избирателна комисия – Пловдив се оповестяват и на интернет страницата на Община Пловдив, на адрес: http://oik1622.cik.bg
 5. Решенията на Общинската избирателна комисия могат да се обжалват в срок до три дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия.
 6. Срокът за обжалване на решенията на Общинска избирателна комисия – Пловдив започва да тече от поставянето им на информационното табло.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.09.2015 в 16:27 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения