Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 96-МИ
Пловдив, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистриране на кандидати за кметове на райони – Северен, Южен, Централен, Община Пловдив, предложен от коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

         В Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило заявление с вх. № 11 /24.09.2019г в 10.03 часа във входящия регистър на  кандидатите за кметове на райони – Северен, Южен, Централен, Западен и Тракия, община Пловдив от  Валери Методиев Григоров, в качеството му на председател и представляващ коалиция „Ние, Гражданите“, чрез пълномощника Георги Величков Величков с искане за регистриране на  кандидати за участие в изборите за кметове на райони Северен, Южен, Централен, Западен и Тракия, в община Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.    (Приложение № 63-МИ от изборните книжа).

          Коалиция „Ние, Гражданите“ е регистрирана за участие в изборите за кметове на райони в община Пловдив 27 октомври 2019 г., с Решение №.28-МИ/14.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия-Пловдив.

           Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. 5 (пет) броя заявление - декларация по образец /Приложение№ 65 – МИ от изборните книжа/ от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс;
 2. Копие от пълномощни – 1 (един ) бр.
 3. Копие от решене за образуване на коалиция от 20.08.2019 г.
 4. Копие от споразумение от 23.08.2019 г.
 5. Удостоверение №7 / 10.09.2019 г. на ЦИК

Общинска избирателна комисия Пловдив, извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс (ИК).

 

С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

 

Р Е Ш И:

 

       РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатите  за Кметове на район – Северен, Южен, Централен, Западен и Тракия, в община Пловдив, издигнати от коалиция „ Ние, Гражданите“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 

 1. Люба Христева Рачева с ЕГН - **********

 кандидат за кмет на район Северен в община Пловдив

 1. Павел Андонов Марлоков с ЕГН - **********

кандидат за кмет на район Южен в община Пловдив

 1.  Янко Костов Буюклиев с ЕГН - **********

            кандидат за кмет на район Централен в община Пловдив

 1. Невен Димитров Митев с ЕГН - **********

кандидат за кмет на район  Западен в община Пловдив

 1. Катя Александрова Илиева с ЕГН - **********

кандидат за кмет на район Тракия в община Пловдив

 

      Издава 5 (пет) броя удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:38 часа

Свързани решения:

28-МИ/14.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения