Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 95-МИ
Пловдив, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от политическа партия „Възраждане“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение с вх. № 14 /23.09.2019г. в 9:35 часа, във входящия регистър на кандидатите за общински съветници от Костадин Тодоров Костадинов, в качеството си на представляващ политическа партия „Възраждане, чрез пълномощника Ангел Жеков Георгиев, с искане за регистриране на кандидатска листа на общински съветници в община Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., състоящо се от 30 /ТРИДЕСЕТ/ кандидати. (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).  

 Политическа партия „Възраждане е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, с Решение № 35-МИ/14.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия-Пловдив.

       Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение от Политическа партия „Възраждане за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Приложение № 62-МИ).
 2. Заявление - декларация по образец /Приложение № 65 – МИ от изборните книжа/ от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги коалиция и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс – 30 /тридесет/ броя;

Общинска избирателна комисия Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

                                                                        

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от Политическа партия „Възраждане за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата

 

Собствено име, бащино име и фамилно име на кандидатите за общински съветници

ЕГН на кандидата

1

Емил

Янков

Янков

**********

2

Траян

Димитров

Узунов

**********

3

Георги

Кръстев

Гюлеметов

**********

4

Марияна

Борисова

Петрова

**********

5

Делка

Запрянова

Манчева

**********

6

Гергана

Николова

Николова

**********

7

Симеон

Валерий

Петров

**********

8

Иван

Стоянов

Арнаудов

**********

9

Милена

Михайлова

Златичева

**********

10

Силвия

Александрова

Ванева

**********

11

Димитър

Иванов

Тодоров

**********

12

Гергана

Чавдарова

Венчева

**********

13

Ленко

Кирилов

Пачеманов

**********

14

Мария

Величкова

Иванова

**********

15

Костадин

Иванов

Пенов

**********

16

Сава

Цанев

Илиев

**********

17

Йордан

Емилов

Златичев

**********

18

Величка

Петрова

Савакчиева

**********

19

Тодор

Петков

Павлов

**********

20

Костадинка

Александрова

Христозова

**********

21

Тодор

Георгиев

Въчков

**********

22

Николай

Стойчев

Русев

**********

23

Костадин

Александров

Бодуров

**********

24

Магдалена

Любенова

Дамянова

**********

25

Кънчо

Рангелов

Кънев

**********

26

Николай

Радосветов

Димов

**********

27

Михаела

Валериева

Петрова

**********

28

Георги

Петров

Карачамски

**********

29

Невена

Веселинова

Стефанова

**********

30

Анна

Лучкова

Петрова

**********

 

 

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:38 часа

Свързани решения:

25-МИ/11.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения