Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 56-МИ
Пловдив, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило заявление с вх. № 29 /16.09.2019г в 14:50 часа, във входящия регистър на партиите и коалициите, от  Светослав Емилов Витков – представляващ партия „ГЛАС НАРОДЕН“, чрез пълномощник Ивайла Минчева Стефанова, с искане за регистрирането ѝ за участие в изборите за Общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (Приложение №44-МИ от изборните книжа).

         Към заявлението са приложени изискуемите се съгласно чл.147, ал.5 от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Копие от пълномощно, издадено от Светослав Емилов Витков в полза на Ивайла Минчева Стефанова;
 2. Копие от Удостоверение за регистрация на партия №29/10.09.2019г. на ЦИК;
 3. Решение №1031-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партия - копие;

        Общинска избирателна комисия Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че са налице изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение   № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив.

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за Общински съветници в Община Пловдив, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Партията ще бъде изписана с наименование: ПП Глас Народен в бюлетината, съгласно решение №1031-МИ от 10.09.2019 г.  на ЦИК.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:38 часа

Свързани решения:

116-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 285-МИ / 04.11.2019

  относно: Промяна на адреса и мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия Пловдив

всички решения