Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 209-МИ
Пловдив, 26.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП ВОЛЯ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Постъпило е заявление с вх. № 10/26.10.2019 год. в 10:35 часа, в регистъра на застъпниците в изборите за общински съветници и кметове, подписано от  Стефан Христофоров Аксиев, преупълномощен от Полина Цветославова Цанкова-Христова, пълномощник на Веселин Найденов Марешки, в качеството му на председател и представляващ ПП Воля,  за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатските листи, издигнати от ПП ВОЛЯ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Със заявлението са предложени общо 284 (двеста осемдесет и четири) броя застъпници на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община.  Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год., Приложение № 75-МИ от изборните книжа - 284 бр. декларации, 3 бр. Пълномощни. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД. При направената проверка бяха установени несъответствия за 18 от кандидатите, като за останалите 266 предложени застъпници са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 117, ал.3 и ал. 4 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив

 Р Е Ш И:

1.Регистрира застъпници 255 (двеста петдесет и пет) броя лица, на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП Воля за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Име

1.        

Айлин Атанасова Сиракова

2.        

Албена Иванова Манолова

3.        

Албена Янкова Янева

4.        

Александър Анатолиев Динков

5.        

Александър Василев Йончев

6.        

Александър Иванов Георгиев

7.        

Ангел Димитров Димитров

8.        

Ангел Мигленов Ангелов

9.        

Ангел Райков Алов

10.    

Анка Тодорова Пейкова

11.    

Антоанета Атанасова Везнева

12.    

Антоанета Илиева Мурджева

13.    

Антоанета Христова Петрова

14.    

Антон Веселинов Андреев

15.    

Антон Каменов Коев

16.    

Асен Стоянов Манавски

17.    

АНАСТАС ВАСИЛЕВ БАЛАБАНОВ

18.    

АНАСТАС ИЛИЕВ ДЖИДЖОВ

19.    

Атанаска Здравкова Кацарова

20.    

Атанаска Костадинова Башева

21.    

Атанаска Петрова Урумова

22.    

Атанаска Петрова Цакалска

23.    

Бисер Асенов Асенов

24.    

Богдана Атанасова Радева

25.    

Божана Димитрова Сарафова

26.    

Божидар Костадинов Гънчевски

27.    

Божидар Рангелов Рангелов

28.    

Божидара Иванова Иванова

29.    

Божидара Христова Христова

30.    

Борис Георгиев Стефанов

31.    

Борис Димитров Стефанов

32.    

Борис Петров Пелтеков

33.    

Боян Маринов Вълков

34.    

Валентин Георгиев Клинков

35.    

Валентина Иванова Ковачева

36.    

Васил Димитров Мишков

37.    

Василена Неделчева Дойкова

38.    

Вейсел Исмет Индже

39.    

ВЕНЦЕСЛАВА СТОЙНОВА ТАНЕВА

40.    

Веселина Костова Чакърова

41.    

Виктор Викторов Христосков

42.    

Винилин Владимиров Кунев

43.    

Виолета Георгиева Зайкова

44.    

Виолета Петрова Копринкова

45.    

Владимир Кръстев Гюзелев

46.    

Владислав Костадинов Стаматов

47.    

ГАБРИЕЛА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

48.    

Габриела Стефанова Шаркова

49.    

Георги Владимиров Рудев

50.    

Георги Гълъбов Горев

51.    

Георги Матеев Кърмазиев

52.    

Георги Митов Иков

53.    

Георги Николов Атанасов

54.    

Георги Рангелов Добрев

55.    

Георги Стефанов Шотлеков

56.    

Гергана Валентинова Татарова

57.    

Григор Димитров Димитров

58.    

Данислава Николова Калъчева

59.    

Дафина Стефанова Кацарова

60.    

Дафинка Пейчева Стоянова

61.    

Делчо Ангелов Делчев

62.    

Деляна Николова Рангелова

63.    

Деница Каменова Костова

64.    

Деница Тодорова Сеганова

65.    

Десислава Генчева Йончева

66.    

Десислава Стоянова Терзийска

67.    

Джемиле Сюлейманова Агова

68.    

Димитър Ангелов Димитров

69.    

Димитър Михайлов Каламов

70.    

Димитър Петев Пръмов

71.    

Димитър Янков Шейтанов

72.    

Диница Ангелова Динчева

73.    

Добринка Димова Диянова

74.    

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

75.    

Евгения Евгениева Калъчева

76.    

Екатерина Иванова Чаушева

77.    

Екатерина Петрова Костадинова

78.    

Елена Николова Павлова

79.    

Елена Паскова Георгиева

80.    

Елена Пенева Николова

81.    

Елена Цветкова Цветанова

82.    

Елица Владимирова Гюзелева

83.    

Елица Янкова Николова

84.    

Живка Видева Славова

85.    

Живка Маринова Паунова

86.    

Зарухи Саркис Нигохосян

87.    

Здравка Христева Гюзелева

88.    

ЗЛАТИНКА ТОНЧЕВА БРАДИНОВА

89.    

Златка Данева Карагьозова

90.    

Златка Николова Събева

91.    

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ШАРКОВА

92.    

Зоя Рашкова Иванова

93.    

Иван Василев Иванов

94.    

Иван Георгиев Димчев

95.    

Иван Димитров Джукелов

96.    

Иван Иванов Горанов

97.    

ИВАН НЕНОВ СЕМКОВ

98.    

Иван Николов Богданов

99.    

Иван Николов Караминчев

100.                       

Ивелина Любенова Пенелова

101.                       

Иво Йорданов Николов

102.                       

Иво Пейчев Мирчев

103.                       

Иво Христинов Ангелов

104.                       

Игнат Георгиев Терзийски

105.                       

Илияна Димитрова Георгиева

106.                       

Илияна Иванова Атанасова

107.                       

Йордан Атанасов Пищилев

108.                       

Йорданка Георгиева Атанасова

109.                       

Йорданка Йорданова Тодовичина

110.                       

Калинка Йовчева Арбова

111.                       

Камелия Иванова Войводова

112.                       

Катя Иванова Дойкова

113.                       

Катя Стефчева Трайкова

114.                       

Костадин Иванов Димов

115.                       

Костадин Петров Димитров

116.                       

Костадинка Георгиева Цакалска

117.                       

Костадинка Петкова Динова

118.                       

Красимир Рашков Димитров

119.                       

Красимира Стоянова Илиева - Иванова

120.                       

Кремена Маринова Маринова

121.                       

Кристиян Любомиров Несторов

122.                       

КУЗМАН СЛАВЧЕВ КАРАГЬОЗОВ

123.                       

Лидия Иванова Апостолова

124.                       

Лилия Иванова Текерлиева

125.                       

Лиляна Николова Василева

126.                       

Любка Асенова Асенова

127.                       

Людмил Любомиров Несторов

128.                       

Магбуле Али Али

129.                       

Манол Сашов Иванов

130.                       

Маргарита Марио Георгиева

131.                       

Марийка Георгиева Иванова

132.                       

Мария Ганчева Пеева - Тодорова

133.                       

Мария Димитрова Киркова

134.                       

Мария Иванова Димитрова

135.                       

Мария Костадинова Димитрова

136.                       

Мария Миланова Иванова

137.                       

Мария Митова Георгиева - Мюмюн

138.                       

МАРИЙКА ПЕНЧЕВА КАРАНИКОЛОВА

139.                       

Мария Петкова Димова

140.                       

Мария Тодорова Бобчева

141.                       

Мария Тодорова Тодорова

142.                       

Марияна Дончева Илиева

143.                       

МАРИАНА КОСТОВА БАШКЕХАЙОВА

144.                       

МАРТИН ДИМИТРОВ МАНЧЕВ

145.                       

Мартина Данчева Костадинова

146.                       

Мартина Запрянова Болен

147.                       

Методи Николаев Терзиев

148.                       

МИКА ЛАЛОВА ХРИСТЯМОВА

149.                       

Милена Ангелова Владимирова

150.                       

Милена Василева Йончева

151.                       

Милена Христова Татарова

152.                       

Милка Сашова Илиева

153.                       

Милко Йосифов Балджийски

154.                       

Минка Димитрова Кюпова

155.                       

Минка Ненова Тонева

156.                       

Мирослав Димитров Шакаданов

157.                       

Мирослав Петров Малинов

158.                       

МИРЧО ДАНЕВ АСЕНОВ

159.                       

Мирчо Сашов Бошнаков

160.                       

Митка Стаменова Георгиева

161.                       

Михаил Йорданов Михайлов

162.                       

Михаил Стоянов Баненски

163.                       

Михаил Стоянов Маргаритов

164.                       

Надежда Тодорова Митева

165.                       

Надка Илиева Сандова

166.                       

Надя Гергинова Кръстева

167.                       

Найден Трифонов Стоянов

168.                       

Наталия Минкова Панчева

169.                       

Недялко Димитров Плачков

170.                       

Ненчо Симов Ненчев

171.                       

Николай Божидаров Рангелов

172.                       

Николай Димитров Георгиев

173.                       

Николай Димитров Димитров

174.                       

Николай Костадинов Пастърмаджиев

175.                       

Николай Методиев Терзиев

176.                       

Николай Петков Славов

177.                       

Николай Пламенов Панайотов

178.                       

Николинка Ваклинова Цветкова

179.                       

Нина Георгиева Бонева

180.                       

Нина Христова Караиванова

181.                       

Павел Филипов Минев

182.                       

Павлина Йосифова Балджийска

183.                       

Павлина Тодорова Пръмова

184.                       

Паулина Стоянова Канева

185.                       

Пенка Георгиева Рудева

186.                       

Пенка Иванова Дочева

187.                       

Пенка Иванова Шахънска

188.                       

Пенка Стоянова Василева

189.                       

Пепа Захариева Димитрова

190.                       

Пепа Христова Искрова

191.                       

Петко Йорданов Динов

192.                       

Петранка Георгиева Костадинова

193.                       

Петьо Ангелов Благов

194.                       

Петя Мануилова Михайлова

195.                       

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЕВ

196.                       

Поля Димитрова Станчева

197.                       

Радиана Георгиева Сиванова

198.                       

Радка Николова Стайкова

199.                       

Радослава Енчева Русинова

200.                       

Радостин Стоянов Данаилов

201.                       

РАДОСТИНА МИТКОВА КИРЕВА

202.                       

Рашко Василев Тасев

203.                       

Росица Костова Янева

204.                       

Румен Янков Латинов

205.                       

Румяна Генчева  Стоянова

206.                       

РУСКА ДАНЕВА КАРАГЬОЗОВА

207.                       

Светлана Тодорова Дограмаджян

208.                       

Светослав Димитров Тодоров

209.                       

СЕБААТИН РЕШАД АМЕД

210.                       

Силвия Валентинова Илиева

211.                       

Силвия Запрянова Дамянова

212.                       

Силвия Руменова Минчева

213.                       

Силвия Цветанова Тодорова

214.                       

Сияна Любомирова Димитрова

215.                       

СЛАВКА КУЗМАНОВА КАРАЗЬОЗОВА

216.                       

Снежана Василева Тачкова

217.                       

Соня Благова Стойчева

218.                       

СОНЯ НИЧЕВА ТОДОРОВА

219.                       

Спас Георгиев Спасов

220.                       

Спаска Димитрова Ненкова

221.                       

Станимир Илиев Мутовски

222.                       

Станка Стоилова Торнева

223.                       

Станчо Стефков Илиев

224.                       

Стелла Руменова Горанова

225.                       

Стефка Иванова Попова

226.                       

Стефка Ненова Славова

227.                       

Стойна Иванова Богданова

228.                       

Стоян Видев Русков

229.                       

Стоян Петров Антов

230.                       

Стоянка Димитрова Кунчева

231.                       

Стоянка Сашова Мбарки

232.                       

Танчо Георгиев Добрев

233.                       

Таня Георгиева Матева

234.                       

Таня Радкова Манолова

235.                       

Теди Василева Христова

236.                       

Тенчо Ганев Христозов

237.                       

Теодор Петев Данчев

238.                       

Теодора Миленова Манолова

239.                       

Тинка Ненова Славова - Трифонова

240.                       

Тодор Вичев Мазнев

241.                       

Тодор Мигленов Ангелов

242.                       

Тодор Николов Иванов

243.                       

Тодор Стоянов Копринков

244.                       

Тодорка Йорданова Вълчева

245.                       

Тодорка Славова Караджова

246.                       

ТОТКА ПЕНЕВА ДАНЧЕВА

247.                       

Тошко Христов Шумаров

248.                       

ФАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА

249.                       

ХРИСАНТИНА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

250.                       

Христина Димитрова Коева

251.                       

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАТАКОВ

252.                       

Христо Николаев Янъков

253.                       

Христос Димитриос Халкиас

254.                       

Цветомир Цветков Стоилов

255.                       

Яна Стоянова Герчева

 

 1. Отказва регистрация на следните лица поради несъответствие с предвидените в чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, както следва:

Име

Блага Колева Дончева

ГЕНКА ХРИСТОВА АНГЬОЗОВА

Иванка Николова Желязкова

Камен Стефанов Аксиев

Марина Стойнова Балабанова

Мария Димитрова Георгиева

Мартин Николаев Маринов

Надка Цветанова Милкова - Танчева

Ненка Кирова Червенакова

НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ НИКОЛОВ

Николай Славчев Карагьозов

Радослава Янкова Димитрова

Славчо Николов Карагьозов

Станка Атанасова Атанасова

Стоянчо Рашков Ангелов

Христиан Петров Хубенов

Цветко Ганчев Терзиев

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

ОТКАЗВА регистрация на следните лица, поради непредставяне на декларация:

Богомила Николова Илиева
Борис Гочев Карагьозов
Георги Стоянов Панчев
Деляна Ангелова Атанасова
Добринка Ангелова Димова
Живка Борисова Карагьозова
Златка Костова Карагьозова
Ивайло Бечев Димитров
Иван Вангелов Мицев
Христо Викторов Ковачев
Стела Руменова Горанова
Юлия Василева Стоянова

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 26.10.2019 в 17:38 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения