Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 195-МИ
Пловдив, 25.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на Местна коалиция НФСБ (ВМРО - БНД) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 год.

Постъпило е Заявление с приложен Списък на упълномощени представители с вх. № 197/24.10.2019 год. във входящия регистър на ОИК – Пловдив от Максим Тодоров Петков, упълномощен от Костадин Иванов Гаров и Борислав Кръстев Инчев, в качеството им на представляващи заедно Местна коалиция НФСБ (ВМРО - БНД). Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразено с последователността на вписване в списъка на хартиен носител. При извършена проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД не са констатирани несъответствия.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

1 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив предложения Списък на упълномощени представители на Местна коалиция НФСБ (ВМРО - БНД) за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни, списък на лицата, за които са спазена изискванията по Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 на ЦИК, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН на представителя

Номер и дата на пълномощното

1

Радко Иванов Узунов

**********

№ 1/ 24.10.2019 г.

2

Веселина Любенова Топалова

**********

№ 2/ 24.10.2019 г.

3

Съби Милчев Гаджов

**********

№ 3/ 24.10.2019 г.

4

Костадин Петков Иванов

**********

№ 4/ 24.10.2019 г.

5

Васко Анастасов Арнаучков

**********

№ 5/ 24.10.2019 г.

6

Радостина Желева Гогова

**********

№ 6/ 24.10.2019 г.

7

Виктория Хаиг Атанасова

**********

№ 7/ 24.10.2019 г.

8

Тонка Тонева Ковачева

**********

№ 8/ 24.10.2019 г.

9

Георги Симеонов Бързев

**********

№ 9/ 24.10.2019 г.

10

Ина Иванова Линчева

**********

№ 10/ 24.10.2019 г.

11

Светлана Симеонова Хаджиева-Макеева

**********

№ 11/ 24.10.2019 г.

12

Дора Борисова Шиндова

**********

№ 12/ 24.10.2019 г.

13

Анастасия Василева Тодорова

**********

№ 13/ 24.10.2019 г.

14

Георги Матвей Макеев

**********

№ 14/ 24.10.2019 г.

15

Деляна Петрова Шопова

**********

№ 15/ 24.10.2019 г.

16

Тихомир Георгиев Шопов

**********

№ 16/ 24.10.2019 г.

17

Иван Радославов Радославов

**********

№ 17/ 24.10.2019 г.

18

Пламен Михов Михов

**********

№ 18/ 24.10.2019 г.

19

Стоян Михайлов Чуклев

**********

№ 19/ 24.10.2019 г.

20

Добринка Димитрова Земярска

**********

№ 20/ 24.10.2019 г.

21

Кольо Михайлов Димов

**********

№ 21/ 24.10.2019 г.

22

Атанас Йорданов Петков

**********

№ 22/ 24.10.2019 г.

23

Коста Георгиев Стратев

**********

№ 23/ 24.10.2019 г.

24

Георги Христов Бонев

**********

№ 24/ 24.10.2019 г.

25

Румен Николайчев Първанов

**********

№ 25/ 24.10.2019 г.

26

Гергана Георгиева Демирева

**********

№ 26/ 24.10.2019 г.

27

Димитър Иванов Семерджиев

**********

№ 27/ 24.10.2019 г.

28

Светлана Антонова Попова-Йорданова

**********

№ 28/ 24.10.2019 г.

29

Делчо Трендафилов Делчев

**********

№ 29/ 24.10.2019 г.

30

Харисонка Василева Бабакова

**********

№ 30/ 24.10.2019 г.

31

Лиляна Денчева Войникова

**********

№ 31/ 24.10.2019 г.

32

Дора Георгиева Стоянова

**********

№ 32/ 24.10.2019 г.

33

Огнян Гатев Дечев

**********

№ 33/ 24.10.2019 г.

34

Костадин Николаев Менков

**********

№ 34/ 24.10.2019 г.

35

Виолета Костадинова Менкова

**********

№ 35/ 24.10.2019 г.

36

Веселина Георгиева Атанасова

**********

№ 36/ 24.10.2019 г.

37

Иван Илиев Деков

**********

№ 37/ 24.10.2019 г.

38

Мария Петкова Тодорова

**********

№ 38/ 24.10.2019 г.

39

Калин Атанасов Маринов

**********

№ 39/ 24.10.2019 г.

40

Мирон Анастасов Семерджиев

**********

№ 40/ 24.10.2019 г.

41

Добринка Запрянова Тодева

**********

№ 41/ 24.10.2019 г.

42

Данчо Атанасов Данков

**********

№ 42/ 24.10.2019 г.

43

Анна Иванова Стоева

**********

№ 43/ 24.10.2019 г.

44

Росица Динева Радкова

**********

№ 44/ 24.10.2019 г.

45

Екатерина Живкова Георгиева

**********

№ 45/ 24.10.2019 г.

46

Ганка Тодорова Янева

**********

№ 46/ 24.10.2019 г.

47

Георги Мирчев Калайджиев

**********

№ 47/ 24.10.2019 г.

48

Милчо Колев Учков

**********

№ 48/ 24.10.2019 г.

49

Татяна Петрова Дервишева

**********

№ 49/ 24.10.2019 г.

50

Здравка Драгомирова Дервишева

**********

№ 50/ 24.10.2019 г.

51

Александър Данчев Данков

**********

№ 51/ 24.10.2019 г.

52

Наска Георгиева Тренчева

**********

№ 52/ 24.10.2019 г.

53

Борис Георгиев Тренчев

**********

№ 53/ 24.10.2019 г.

54

Стефан Петков Петков

**********

№ 54/ 24.10.2019 г.

55

София Панайотова Бялкова

**********

№ 55/ 24.10.2019 г.

56

Пламен Атанасов Бялков

**********

№ 56/ 24.10.2019 г.

57

Кадрие Орханова Яшарова

**********

№ 57/ 24.10.2019 г.

58

Юлиян Чавдаров Бозов

**********

№ 58/ 24.10.2019 г.

59

Недялка Василева Куманова

**********

№ 59/ 24.10.2019 г.

60

Мария Димитрова Петрова

**********

№ 60/ 24.10.2019 г.

61

Божидар Иванов Бакърджиев

**********

№ 61/ 24.10.2019 г.

62

Богдана Иванова Колева

**********

№ 62/ 24.10.2019 г.

63

Бояна Апостолова Бакърджиева

**********

№ 63/ 24.10.2019 г.

64

Теодора Иванова Тодорова

**********

№ 64/ 24.10.2019 г.

65

Десислава Станьова Пенелова

**********

№ 65/ 24.10.2019 г.

66

Росица Петрова Иванова

**********

№ 66/ 24.10.2019 г.

67

Янка Енчева Казлърова

**********

№ 67/ 24.10.2019 г.

68

Георги Георгиев Казлъров

**********

№ 68/ 24.10.2019 г.

69

Кирил Рангелов Гаров

**********

№ 69/ 24.10.2019 г.

70

Иванка Стоянова Апостолова

**********

№ 70/ 24.10.2019 г.

71

Свобода Георгиева Мелева

**********

№ 71/ 24.10.2019 г.

72

Румен Николов Неделчев

**********

№ 72/ 24.10.2019 г.

73

Христо Драгомиров Велчев

**********

№ 73/ 24.10.2019 г.

74

Теменужка Колева Стаматова

**********

№ 74/ 24.10.2019 г.

75

Теодора Атанасова Вълчева

**********

№ 75/ 24.10.2019 г.

76

Николай Христов Стоянкин

**********

№ 76/ 24.10.2019 г.

77

Йордан Александров Петков

**********

№ 77/ 24.10.2019 г.

78

Емилия Атанасова Петкова

**********

№ 78/ 24.10.2019 г.

79

Георги Стефанов Димитров

**********

№ 79/ 24.10.2019 г.

80

Людмила Атанасова Колева

**********

№ 80/ 24.10.2019 г.

81

Величка Николаева Разложкова

**********

№ 81/ 24.10.2019 г.

82

Стаменка Димитрова Игнатова

**********

№ 82/ 24.10.2019 г.

83

Тотьо Георгиев Гиндузов

**********

№ 83/ 24.10.2019 г.

84

Стайко Найденов Петков

**********

№ 84/ 24.10.2019 г.

85

Румен Руменович Чаушев

**********

№ 85/ 24.10.2019 г.

86

Дарина Михайлова Михайлова

**********

№ 86/ 24.10.2019 г.

87

Стоян Иванов Пранджев

**********

№ 87/ 24.10.2019 г.

88

Мариана Анастасова Букикова-Георгиева

**********

№ 88/ 24.10.2019 г.

89

Марияна Ненкова Генчева

**********

№ 89/ 24.10.2019 г.

90

Симона Иванова Пранджева

**********

№ 90/ 24.10.2019 г.

91

Юлиян Атанасов Бейнов

**********

№ 91/ 24.10.2019 г.

92

Гергана Николова Георгиева-Димова

**********

№ 92/ 24.10.2019 г.

93

Стояна Петрова Семерджиева

**********

№ 93/ 24.10.2019 г.

94

Надежда Димитрова Милева

**********

№ 94/ 24.10.2019 г.

95

Николина Методиева Николова

**********

№ 95/ 24.10.2019 г.

96

Катерина Георгиева Арапчева

**********

№ 96/ 24.10.2019 г.

97

Лиляна Милчева Генчева

**********

№ 97/ 24.10.2019 г.

98

Кралчо Тенев Манев

**********

№ 98/ 24.10.2019 г.

99

Екатерина Илчева Илиева

**********

№ 99/ 24.10.2019 г.

100

Атанас Йорданов Килиджийски

**********

№ 100/ 24.10.2019 г.

101

Мелкон Магърдич Калян

**********

№ 101/ 24.10.2019 г.

102

Веркин Магърдич Калян

**********

№ 102/ 24.10.2019 г.

103

Йорданка Стефанова Атанасова

**********

№ 103/ 24.10.2019 г.

104

Василка Атанасова Килиджийска

**********

№ 104/ 24.10.2019 г.

105

Елена Янчева Янчева

**********

№ 105/ 24.10.2019 г.

106

Иван Рангелов Гаров

**********

№ 106/ 24.10.2019 г.

107

Бялко Атанасов Бялков

**********

№ 107/ 24.10.2019 г.

108

Виктория Добромирова Атанасова

**********

№ 108/ 24.10.2019 г.

109

Радослав Иванов Угренов

**********

№ 109/ 24.10.2019 г.

110

Георги Борисов Филков

**********

№ 110/ 24.10.2019 г.

111

Мехмед Юсеин Асан

**********

№ 111/ 24.10.2019 г.

112

Илияна  Костадинова Бишурова

**********

№ 112/ 24.10.2019 г.

113

Христо Рангелов Милушев

**********

№ 113/ 24.10.2019 г.

114

Донка Василева Благоева

**********

№ 114/ 24.10.2019 г.

115

Стоян Георгиев Казаков

**********

№ 115/ 24.10.2019 г.

116

Илия Йорданов Петров

**********

№ 116/ 24.10.2019 г.

117

Георги Запрянов Танев

**********

№ 117/ 24.10.2019 г.

119

Димитър Стефанов Костов

**********

№ 119/ 24.10.2019 г.

121

Красимир Христов Николов

**********

№ 121/ 24.10.2019 г.

122

Ради Стойчев Дунков

**********

№ 122/ 24.10.2019 г.

123

Стефан Кирилов Славчев

**********

№ 123/ 24.10.2019 г.

124

Златан Кънев Дингилски

**********

№ 124/ 24.10.2019 г.

126

Даринка Ангелова Радойнова

**********

№ 126/ 24.10.2019 г.

127

Николина Маринова Начева

**********

№ 127/ 24.10.2019 г.

128

Иван Величков Базелков

**********

№ 128/ 24.10.2019 г.

129

Мадлен Мирославова Пейковска

**********

№ 129/ 24.10.2019 г.

130

Атанас Петров Куманов

**********

№ 130/ 24.10.2019 г.

131

Йордан Енчев Йорданов

**********

№ 131/ 24.10.2019 г.

132

Иванка Атанасова Кукова

**********

№ 132/ 24.10.2019 г.

133

Лиляна Иванова Коевска

**********

№ 133/ 24.10.2019 г.

134

Наталия Ангелова Смиленова

**********

№ 134/ 24.10.2019 г.

135

Иван Димов Ангелов

**********

№ 135/ 24.10.2019 г.

136

Христина Красимирова Драгова

**********

№ 136/ 24.10.2019 г.

137

Веселина-Алекзандър Благовест Дукова

**********

№ 137/ 24.10.2019 г.

138

Николай Йосифов Йорданов

**********

№ 138/ 24.10.2019 г.

139

Радка Делова Джугаланова

**********

№ 139/ 24.10.2019 г.

140

Жана Стоянова Иванова-Димитрова

**********

№ 140/ 24.10.2019 г.

141

Йорданка Василева Запрянова

**********

№ 141/ 24.10.2019 г.

142

Филип Николаев Йорданов

**********

№ 142/ 24.10.2019 г.

143

Николета Георгиева Прончева

**********

№ 143/ 24.10.2019 г.

144

Костадин Венелинов Бишуров

**********

№ 144/ 24.10.2019 г.

145

Златина Петрова Марчева

**********

№ 145/ 24.10.2019 г.

146

Костадина Атанасова Георгиева

**********

№ 146/ 24.10.2019 г.

147

Георги Василев Пенков

**********

№ 147/ 24.10.2019 г.

148

Петър Костадинов Кръстев

**********

№ 148/ 24.10.2019 г.

149

Костадин Ангелов Дачев

**********

№ 149/ 24.10.2019 г.

150

Георги Иванов Петров

**********

№ 150/ 24.10.2019 г.

151

Цветанка Иванова Ракева

**********

№ 151/ 24.10.2019 г.

152

Възкресия Георгиева Дякова

**********

№ 152/ 24.10.2019 г.

153

Евгения Данаилова Петкова

**********

№ 153/ 24.10.2019 г.

154

Иван Петров Чапръзов

**********

№ 154/ 24.10.2019 г.

155

Иван Тодоров Тодоров

**********

№ 155/ 24.10.2019 г.

156

Светлозар Маргаритов Симеонов

**********

№ 156/ 24.10.2019 г.

157

Таня Нанева Христова

**********

№ 157/ 24.10.2019 г.

158

Борис Христов Христов

**********

№ 158/ 24.10.2019 г.

159

Цветана Цанева Първанова

**********

№ 159/ 24.10.2019 г.

160

Мирослав Алексиев Маронов

**********

№ 160/ 24.10.2019 г.

161

Иванка Ненова Маронова

**********

№ 161/ 24.10.2019 г.

162

Стефка Илиева Раева

**********

№ 162/ 24.10.2019 г.

163

Гергана Стефанова Раева

**********

№ 163/ 24.10.2019 г.

164

Анка Костадинова  Иванова

**********

№ 164/ 24.10.2019 г.

165

Тодор Маринов Стефанов

**********

№ 165/ 24.10.2019 г.

166

Кирил Иванов Атанасов

**********

№ 166/ 24.10.2019 г.

167

Стефко Димитров Стефанов

**********

№ 167/ 24.10.2019 г.

168

Елена Благоева Стефанова

**********

№ 168/ 24.10.2019 г.

169

Петя Огнянова Лесова

**********

№ 169/ 24.10.2019 г.

170

Стефанка Благова Поибренска

**********

№ 170/ 24.10.2019 г.

171

Траяна Петрова Стоева

**********

№ 171/ 24.10.2019 г.

172

Милица Дончева Андонова-Русинова

**********

№ 172/ 24.10.2019 г.

173

Станка Желязкова Динчева

**********

№ 173/ 24.10.2019 г.

174

Мери Киркор Джерахян

**********

№ 174/ 24.10.2019 г.

175

Микаел Каприел Джерахян

**********

№ 175/ 24.10.2019 г.

176

Атанаска Йорданова Илиева

**********

№ 176/ 24.10.2019 г.

177

Димитър Стефанов Илиев

**********

№ 177/ 24.10.2019 г.

178

Стояна Петкова Дунева

**********

№ 178/ 24.10.2019 г.

179

Тодор Димитров Николов

**********

№ 179/ 24.10.2019 г.

180

Каменка Костадинова Крушкова

**********

№ 180/ 24.10.2019 г.

181

Мария Райкова Спасова

**********

№ 181/ 24.10.2019 г.

182

Христо Илиев Спасов

**********

№ 182/ 24.10.2019 г.

183

Венета Маркова Велкова

**********

№ 183/ 24.10.2019 г.

184

Анка Атанасова Иванова

**********

№ 184/ 24.10.2019 г.

185

Мария Василева Лапатарева

**********

№ 185/ 24.10.2019 г.

186

Руска Илиева Караманова

**********

№ 186/ 24.10.2019 г.

187

Мария Георгиева Нейкова

**********

№ 187/ 24.10.2019 г.

188

Димитрия Георгиева Вълчева

**********

№ 188/ 24.10.2019 г.

189

Тодорка Стойчева Костенова

**********

№ 189/ 24.10.2019 г.

190

Иванка Гочова Георгиева

**********

№ 190/ 24.10.2019 г.

191

Кета Маргаритова Чорбаджиева

**********

№ 191/ 24.10.2019 г.

192

Даниела Николова Харизанова

**********

№ 192/ 24.10.2019 г.

193

Димитър Запрянов Нейков

**********

№ 193/ 24.10.2019 г.

194

Грета Лазарова Тодева

**********

№ 194/ 24.10.2019 г.

195

Нона Атанасова Якова

**********

№ 195/ 24.10.2019 г.

196

Донка Банова Казакова

**********

№ 196/ 24.10.2019 г.

197

Галина Иванова Димитрова

**********

№ 197/ 24.10.2019 г.

198

Десислав Иванов Бонев

**********

№ 198/ 24.10.2019 г.

199

Василка Николова Маринашка

**********

№ 199/ 24.10.2019 г.

200

Таня Павлова Тасева

**********

№ 200/ 24.10.2019 г.

201

Васил Захариев Тасев

**********

№ 201/ 24.10.2019 г.

202

Кристиян Климов Начев

**********

№ 202/ 24.10.2019 г.

203

Сийка Христова Начева

**********

№ 203/ 24.10.2019 г.

204

Недялка Вълкова Желязкова

**********

№ 204/ 24.10.2019 г.

205

Боян Лъчезаров Филипов

**********

№ 205/ 24.10.2019 г.

206

Ангел Юлиянов Ников

**********

№ 206/ 24.10.2019 г.

207

Мария Николова Танева

**********

№ 207/ 24.10.2019 г.

208

Шинка Стефанова Стефанова

**********

№ 208/ 24.10.2019 г.

209

Любка Вангелова Четалбашева

**********

№ 209/ 24.10.2019 г.

210

Радостин Цветанов Рашков

**********

№ 210/ 24.10.2019 г.

211

Виктор Ленинов Зафиров

**********

№ 211/ 24.10.2019 г.

212

Николай Лазаров Тодоров

**********

№ 212/ 24.10.2019 г.

213

Ана Генова Масалджийска

**********

№ 213/ 24.10.2019 г.

214

Георги Янчев Камбарев

**********

№ 214/ 24.10.2019 г.

215

Йорданка Несторова Хаджиева

**********

№ 215/ 24.10.2019 г.

216

Иванка Динкова Илиева

**********

№ 216/ 24.10.2019 г.

217

Красимир Петров Кръстев

**********

№ 217/ 24.10.2019 г.

218

Владислав Димитров Стоилов

**********

№ 218/ 24.10.2019 г.

219

Динчо Добрев Джанков

**********

№ 219/ 24.10.2019 г.

220

Стоян Илиев Георгиев

**********

№ 220/ 24.10.2019 г.

221

ДИМО СЕРАФИМОВ АНГЕЛОВ

**********

№ 221/ 24.10.2019 г.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 25.10.2019 в 16:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения