Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 161-МИ
Пловдив, 20.10.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на ПП ДПС на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив са постъпили заявление с вх.№ 131/18.10.2019г. и заявления с вх.№ 146/19.10.2019г. и вх. № 147/19.10.2019г.  от ПП ДПС относно предложения за промени в състава на СИК в район „Южен“, район „Северен“ и район „Тракия“. Към заявленията е приложено пълномощно на Али Мустафа Байрам, преупълномощен от Юксел Руфат Расим пълномощник на Мустафа Карадайъ  в качеството му на представляващ ПП ДПС.

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Пловдив са представени и подписани на хартиен носител, а така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ДПС замяна в състава на СИК, съгласно постъпили заявления с вх. № 131/18.10.2019 г. и заявления с вх.№ 146/19.10.2019г. и вх. № 147/19.10.2019г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

"Южен"

162205072

председа-

тел

АННА СТОЯНОВА ГЕНЧЕВА

**********

РОЗАЛИЯ ДОКОВА АПОСТОЛОВА

 

**********

„Южен“

162205054

член

ИВАНКА СТОЯНОВА БАКАЛОВА

 

**********

ЕМИЛИЯ БАЛЕВА ДИМИТРОВА

 

**********

"Южен"

162205021

секретар

ЕМИЛИЯ РАЕВА МУТАФОВА

**********

ДУРДАГЮЛ САБРИ САБРИ

**********

"Южен"

162205086

секретар

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

**********

АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

**********

"Южен"

162205066

член

НЕДКА ПЕТРОВА ИКОВА

**********

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

„Северен“

162204014

секретар

АДНАН ЮСЕИНОВ КАРАБАДЖАКОВ

 

**********

ОЗДЖАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

**********

„Северен“

162204015

член

РЕМЗИ ИСУФ МУТЕНИШ

**********

ОРХАН КИРИЛОВ ГЕНОВ

**********

„Северен“

162204016

зам.пред

седател

ИФЕТ ЮСЕИН МУТЕНИШ

**********

АСЕН ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

**********

„Северен“

162204033

член

ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА КАРАУСТОВА

**********

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

**********

„Северен“

162204069

секретар

ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЙСКА

**********

СЛАВЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

**********

„Тракия“

162206012

член 

СТЕФАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

**********

ЕЛЕНА ИВАНОВА БОГДАНОВА

**********

„Тракия“

162206022

член

ТОДОР ЖАНЕТОВ ТРЕДАФИЛОВ

**********

ВЕЛИЧКА РАНГЕЛОВА ЩЕРИНСКА

**********

"Южен"

162205024

член

КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА

**********

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

**********

"Южен"

162205026

член

ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА ШУМАНСКА

**********

МАРИАНА ДИМИТРОВА БОНЕВА

**********

"Южен"

162205027

секретар

КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА КЪНЕВА

**********

ДИМИТЪР ПЕТРОВ БОНЕВ

**********

"Южен"

162205028

член

СТЕФАН АТАНАСОВ ТОПУЗОВ

**********

ГАЛЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

**********

"Южен"

162205029

член

АНТОНЕЛА ГЕОРГИЕВА ДАНДАРОВА

**********

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

**********

"Южен"

162205031

член

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ОРЛОВА

**********

МАРИЯ БОЯНОВА ПЕНОВА

**********

"Южен"

162205038

член

ИННА НАСКОВА ПАЛИГОРОВА

**********

ВЕСКА ИВАНОВА ГАРГОВА

**********

"Южен"

162205039

член

РОСИЦА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

**********

МАРИЯ ДИМИТРОВА БАКАЛСКА

**********

"Южен"

162205040

член

ДЖАНИ ЕНЧЕВ ПАПАЗОВ

**********

ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА ШУМАНСКА

**********

"Южен"

162205041

председател

НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ БЪНЕВ

**********

АНГЕЛ НИКОЛОВ ТЕЛЧАРОВ

**********

"Южен"

162205042

член

ЕЛИСАВЕТА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА

**********

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ТОПУЗОВА

**********

"Южен"

162205043

член

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ТОПУЗОВ

**********

"Южен"

162205045

секретар

БОЖИДАРА НИКОЛАЕВА КАЦАРОВА

**********

КРАСИМИР ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

"Южен"

162205046

член

МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

БОЖИДАРА НИКОЛАЕВА КАЦАРОВА

**********

"Южен"

162205048

член

АНГЕЛ НИКОЛОВ ТЕЛЧАРОВ

**********

ЙОАННА ПЕТРОВА КАЦАРОВА

**********

"Южен"

162205049

председател

АХМЕД МЕХМЕД ХАСАН

**********

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

"Южен"

162205051

член

ЕНЧО ПЕТКОВ ПЕНЕВ

**********

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ

**********

"Южен"

162205052

секретар

МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ТОПУЗОВ

**********

ДОРА ТИНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

**********

"Южен"

162205087

член

МАРИЯ БОЯНОВА ПЕНОВА

**********

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА

**********

"Южен"

162205006

председател

СУНАЙ ХАСАН РАХИМ

**********

ГОСПОДИНКА БАЛЕВА БАЛЕВА

**********

"Южен"

162205008

зам.председател

СВЕТЛА ЕМИЛОВА МОИСЕЕВА

**********

ПЕТЯ КИРЧЕВА ДИМОВА

**********

"Южен"

162205012

председател

ЕЛИЦА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

**********

ВАЛЯ ТЕОДОРОВА ВЪЛЧЕВА

**********

"Южен"

162205018

член

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

**********

НЕДЯЛКА РУСЕВА КОЛЕВА

**********

"Южен"

162205017

член

МИЛКА ЛАЗАРОВА АТАНАСОВА

**********

ВАЛЕРИ ВИКТОРОВ БОЯДЖИЕВ

**********

"Южен"

162205020

член

СИЛВИЯ РАЕВА МУТАФОВА

**********

ЕЛИС ТУНДЖАЙ НЕШАД

**********

"Южен"

162205023

член

ВЕЛИЧКА ПРОДАНОВА САВОВА

**********

МЕХМЕД МЮМЮН БЕКИР

**********

"Южен"

162205054

член

ИВАНКА СТОЯНОВА БАКАЛОВА

**********

ЕМИЛИЯ БАЛЕВА ДИМИТРОВА

**********

"Южен"

162205057

член

ИВАНКА БЛАГОЕВА КАРАИВАНОВА

**********

НЕДКА ПЕТРОВА ИКОВА

**********

"Южен"

162205063

член

РЕСИМЕ ХЮСЕИН ЗЕКИР

**********

МЕЛИСА СЕВДИ ЗЕКИР

**********

"Южен"

162205067

секретар

НУРАЙ РАФЕТ ТЕРЗИ

**********

ПЕНКА ДИМИТРОВА СПАСОВА

**********

"Южен"

162205069

председател

ДИЯНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

**********

МАРИНА ПАНТЕЛЕЕВА БАХЧЕВАНСКА

**********

"Южен"

162205072

председател

АННА СТОЯНОВА ГЕНЧЕВА

**********

РОЗАЛИЯ ДОКОВА АПОСТОЛОВА

**********

"Южен"

162205075

зам.председател

РЕЙХАН МЕХМЕД КЕШЕ

**********

ИВАНКА СТОЯНОВА БАКАЛОВА

**********

"Южен"

162205080

член

БЕДРИЕ МУСТАФОВА БЕКИРОВА

**********

МАРИЯ АТАНАСОВА МАРИНОВА

**********

"Южен"

162205081

зам.председател

МАРИЯ АТАНАСОВА МАРКОВА

**********

КРИСТИНА ПЕТРОВА РАДЕНКОВА

**********

"Южен"

162205082

секретар

ЕЛЕНА АТАНАСОВА БОГДАНОВА

**********

ЕЛИЗАБЕД ГАРАБЕД ТАТЕОСЯН

**********

"Южен"

162205084

председател

ДОНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

**********

ХРИСТО МИНЕВ РАЙЧЕВ

**********

"Южен"

162205085

секретар

ГАВРАИЛ АНДОНОВ ПЕТКОВ

**********

Меглена АНДРЕЕВА  АНГЕЛОВА

**********

"Южен"

162205088

зам.пред

седател

СТЕФАНИ ДИМИТРОВА МУКАРЕВА

**********

МЕРИЯН РАЙМОВА ГОВЕДАРОВА

**********

"Южен"

162205089

член

МЕЛИСА СЕВДИ ЗЕКИР

**********

СЕЛВИНАС РАМАДАН ГОВЕДАРОВА

**********

"Южен"

162205094

зам.пред

седател

ЗОРНИЦА СТОЧНОВА КИКОВА

**********

ФАТМА МУСТАФОВА ГОВЕДАРОВА

**********

"Южен"

162205095

член

БАРЪШ ЮСУФ

**********

БОРИСЛАВ ГЕНКОВ ПАНДЪРСКИ

**********

"Южен"

162205015

секретар

ТАНЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

**********

ГИНКА ТОСКОВА ЗЪБЪНОВА

**********

"Южен"

162205032

секретар

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

**********

МАЛИНА СТОЙЧЕВА КОМИТОВА

**********

"Южен"

162205036

председа

тел

ГАЛЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

**********

ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА КОЛЕВА

**********

"Южен"

162205053

зам.пред

седател

ГОСПОДИНКА БАЛЕВА БАЛЕВА

**********

СТАНА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА

**********

"Южен"

162205064

председа

тел

АХМЕД НАДЖИ МУРАД

**********

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

**********

"Южен"

162205078

член

ВАЛЕРИ ВИКТОРОВ БОЯДЖИЕВ

**********

СТЕФАН АТАНАСОВ ТОПУЗОВ

**********

"Южен"

162205079

секретар

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

**********

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

**********

"Южен"

162205093

член

КРИСТИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

**********

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

**********

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Атанас Димитров Петров

* Публикувано на 20.10.2019 в 17:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения