Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 106-МИ
Пловдив, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистриране на кандидат за КМЕТ на община Пловдив, предложен от политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. в община Пловдив.

         В Общинска избирателна комисия - Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение с вх. № 12/24.09.2019 год. в 11,05 часа, във входящия регистър за кмет на община, от Веселин Найденов Марешки, в качеството му на председател и представляващ политическа партия „ВОЛЯ“, чрез пълномощника Стефан Христофоров Аксиев, с искане за регистриране на кандидат за участие в изборите за кмет на община Пловдив в община Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Приложение № 63 - МИ от  изборните книжа).

Политическа партия „ВОЛЯ“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, с Решение № 41-МИ/14.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия-Пловдив.

             Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. ( Приложение № 63-МИ) – 1 /един/ бр.;
 2. Заявление-декларация по образец /Приложение № 65 – МИ от изборните книжа/ от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс – 1 /един/ бр.;
 3. Пълномощно – 2 /два/ бр.;

Общинска избирателна комисия Пловдив, извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс (ИК).

  С оглед на горепосоченото и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

                                                                

Р Е Ш И:

 

       РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА  НИКОЛА АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН ********** за кандидат за Кмет на община Пловдив, издигнат от политическа партия „ВОЛЯ“ , за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

      Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:38 часа

Свързани решения:

41-МИ/14.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения