Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 105-МИ
Пловдив, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от Политическа партия “Обединена Социалдемокрация“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение с вх. №18 /24.09.2019г. в 11:35 часа, във входящия регистър на кандидатите за общински съветници от Йордан Тодоров Гергов, в качеството си на представляващ Политическа партия “Обединена Социалдемокрация, чрез пълномощника Яшар Смаил Асан, с искане за регистриране на кандидатска листа на общински съветници в община Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., състоящо се от 32 /тридесет и двама/ кандидати. (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).  

 Политическа партия “Обединена Социалдемокрация“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, с Решение № 42-МИ/14.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия-Пловдив.

       Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение от Политическа партия “Обединена Социалдемокрация“ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Приложение № 62-МИ)-1 /един/ бр.
 2. Заявление - декларация по образец /Приложение № 65 – МИ от изборните книжа/ от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги коалиция и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс – 32 /тридесет и два/ броя;

Общинска избирателна комисия Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

                                                                        

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от Политическа партия “Обединена Социалдемокрация“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата

 

Собствено име, бащино име и фамилно име на кандидатите за общински съветници

ЕГН на кандидата

1

Яшар

Смаил

Асан

**********

2

Ремзие

Ахмед

Ахмед

**********

3

Руска

Ангелова

Атанасова

**********

4

Яшар

Севги

Таир

**********

5

Гергана

Иванова

Атанасова

**********

6

Васил

Тодоров

Янков

**********

7

Йозгян

Мехмедов

Рамаданов

**********

8

Кънчо

Огнянов

Атанасов

**********

9

Наталия

Вълчева

Юсеин

**********

10

Ахмед

Мухамедов

Паздъров

**********

11

Ангел

Димитров

Атанасов

**********

12

Нанко

Рашков

Янков

**********

13

Корнелия

Стоянова

Юсеин

**********

14

Гюрай

Сурай

Айваз

**********

15

Малин

Рангелов

Йорданов

**********

16

Христо

Киров

Велинов

**********

17

Филип

Здравков

Георгиев

**********

18

Енчо

Филипов

Белялов

**********

19

Димитър

Аргиров

Мандажиев

**********

20

Асен

Стоянов

Минчев

**********

21

Стефан

Емилов

Пехливанов

**********

22

Александър

Митков

Камбов

**********

23

Вартан

Атанасов

Геокчиян

**********

24

Сюлюман

Джемали

Камбур

**********

25

Петър

Жоров

Илиев

**********

26

Илия

Рангелов

Атанасов

**********

27

Шаип

Айри

Мустафа

**********

28

Орхан

Себаатин

Юсеин

**********

29

Димитър

Георгиев

Ангелов

**********

30

Джамал

Юсеин

Муса

**********

31

Недялка

Пламенова

Рангелова

**********

32

Яшар

Ахмед

Говедар

**********

  

Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:38 часа

Свързани решения:

42-МИ/14.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения