Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 101-МИ
Пловдив, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистриране на кандидати за кметове на райони Източен, Западен, Северен и Южен на Община Пловдив, предложени от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение с вх. № 14/24.09.2019 год. в 12,20 часа във входящия регистър на кандидатите за кмет на район, от Спас Янев Панчев, в качеството му представляващ  партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, чрез пълномощника Георги Иванов Колев, с искане за регистриране на кандидати за кметове на райони Източен, Западен, Северен и Южен в община Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (Приложение № 63-МИ от изборните книжа).

Партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, с Решение № 40-МИ/14.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пловдив.

           Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа за кметове на райони при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ( Приложение № 63-МИ) – 4 /четири/броя;.
 2. Заявление - декларация по образец /Приложение № 65 – МИ от изборните книжа/ от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги коалиция и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс - 4 /четири/броя;.
 3. Пълномощно – 1 бр.;

 Общинска избирателна комисия Пловдив, извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

                                                                     

   Р Е Ш И:

       РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА  кандидати за Кметове на райони  в община Пловдив, издигнати от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ , за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 

Кандидат за кмет на Община или Район

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

ЕГН на кандидата

район "Източен"

Илия

Николов

Матаков

**********

район "Западен"

Иван

Иванов

Запрянов

**********

район "Северен"

Борис

Русев

Вълев

**********

район "Южен"

Илиян

Емилов

Велков

**********

  

      Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:38 часа

Свързани решения:

40-МИ/14.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения