Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 613-МИ
Пловдив, 10.04.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на партия „Българска социалистическа партия“ кандидат.

В Общинската избирателна комисия – Пловдив постъпи следния проект на решение, докладван от председателя Тодор Тодоров, а именно:

На основание чл. 87, ал. 1, т.1, т. 24, чл.458, ал.1 от Изборен кодекс, във връзка с чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА и Решение №4686-НС/31.03.2017 год., на Централната избирателна комисия(ЦИК), Общинската избирателна комисия - община Пловдив(ОИК-Пловдив)

 Р Е Ш И:

 1. ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА, ЕГН: **********, обявена за избрана за общински съветник от кандидатската листа на пария „Българска социалистическа партия“ - с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив и ОБЕЗСИЛВА издаденото й удостоверение.
 2.  ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНА за общински съветник от листата на партия „Българска социалистическа партия“ – ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА, ЕГН: ********** и ИЗДАВА удостоверение на избран общински съветник на същата.

 

МОТИВИ: За да приеме настоящото решение, ОИК-Пловдив констатира, че е налице Решение №4686-НС/31.03.2017 г., на ЦИК, с което комисията обявява имената на кандидатите, избрани за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи. В същото решение на ЦИК, в Шестнадесети изборен район – Пловдив под №3 в списъка на избраните за народни представители от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, фигурира името на Теодора Атанасова Халачева, обявена и за избрана за общински съветник от кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ - с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив. Предвид разпоредбата на чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, ОИК-Пловдив следва да прекрати пълномощията на общинския съветник, избран за народен представител и да обяви за избран следващия в листата на партия „Българска социалистическа партия“ кандидат. От друга страна, със свое Решение № 110-МИ/18.09.2015 год., ОИК-Пловдив е регистрирала за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г., кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ и под №18 в същата листа е регистрирана като кандидат – Десислава Георгиева Йорданова, с ЕГН: **********, като към датата на постановяване на настоящото решение, след провеждането на изборите за общински съветници на 25.10.2015 год., и разпределението на мандатите по кандидатски листи, последният избран общински съветник от листата на партия „Българска социалистическа партия“ е Иван Богомилов Петков, който фигурира под № 6 в списък А (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.2 от ИК) на кандидатите от кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“, който списък е и неразделна част от Решение №524-МИ/27.10.2015 г., на ОИК-Пловдив.

Под №7 в същия списък А, фигурира името на Десислава Георгиева Йорданова и предвид обстоятелството, че по отношение на кандидатската листа за общински съветници на партия „Българска социалистическа партия“ е налице хипотезата на чл.454, ал.7 от ИК, а именно: броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията, то следва за общински съветник да бъде обявен следващият по ред кандидат от списък А (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.2 от ИК), който в случая е именно: Десислава Георгиева Йорданова, с ЕГН: ********** със 185 (сто осемдесет и пет) броя валидни предпочитания (преференции), съгласно: „Предложение за решение на общинската избирателна комисия“, община Пловдив, област Пловдив, за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на първи тур 25.10.2015 год., който документ е генериран от електронната изчислителна система на „Информационно обслужване“ АД в 09:24 часа на 27.10.2015 год., и е част от документите, послужили като основание за вземане на Решение № 524-МИ/27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив, с което са разпределени мандатите по партии и коалиции и са обявени имената на избраните общински съветници в Община Пловдив.

Предвид обстоятелството, че в ОИК-Пловдив на дати 03.04 и 06.04 2017 год., постъпиха две писмени становища от г-жа Димитринка Вакрилова и г-жа Десислава Йорданова, изразяващи два различни правни аргумента - по повод приемането на настоящото решение, комисията следва да отбележи, че аргументите посочени от г-жа Димитринка Вакрилова са неоснователни по следните съображения:

 1. Не се спори, че в производството по адм.д. № 605/2016 г. на Административен съд-гр.Пловдив в полза на г-жа Димитринка Вакрилова са открити допълнителни 11 (единадесет) броя валидни предпочитания (преференции), които прибавени към приетите с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив в нейна полза 181 (сто осемдесет и един) броя, дават общ резултат от 192(сто деветдесет и два) броя, който брой г-жа Вакрилова е посочила в депозираното на дата 03.04.2017 год., до ОИК-Пловдив заявление;
 1. Решението по горното дело на Административен съд – гр.Пловдив обаче, е ОТМЕНЕНО с окончателно Решение № 2322/23.02.2017 г. на ВАС, IV отд. по адм.д. № 13506/2016 г. В мотивите на същото е отбелязано, че с Решение № 596-МИ от 04.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия-Пловдив са прекратени пълномощията на г-н Георги Гергов като избран за общински съветник, а на негово място комисията е обявила за избран г-н Иван Петков със 187 броя преференции. ВАС е констатирал, че същото решение, като индивидуален административен акт, не е обжалвано и е влязло в законна сила т.е. административният акт е стабилизиран. Госпожа Вакрилова не е обжалвала същото решение на ОИК, поради което няма как в настоящото производство по издаване на нов индивидуален административен акт, ОИК да измени своето Решение №524-МИ/27.10.2015 г., и да признае на същата(г-жа Димитринка Вакрилова) общо 192 валидни предпочитания (преференции) и да я обяви за избрана за общински съветник на мястото на г-жа Теодора Халачева(с прекратени пълномощия) вместо г-жа Десислава Йорданова. Към датата на издаване на настоящото решение на ОИК-Пловдив - няма влязло в сила Решение на административен орган (ОИК-Пловдив) или на съдебен такъв(Ад.съд-Пловдив или ВАС) с което на кандидата за общински съветник Димитринка Стефанова Вакрилова да са признати валидни предпочитания(преференции) различни от посочените в Решение № 524-МИ/27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив, а именно 181 (сто осемдесет и една), което число(брой преференции), ОИК-Пловдив следва да възприеме като установено по отношение на този кандидат в производството по издаване на настоящия индивидуален административен акт;
 1. Това е така, тъй като с отменителното си решение, с ясен диспозитив ВАС „ПОТВЪРЖДАВАРешение № 524-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив т.е. потвърждава юридическият факт, че г-жа Димитринка Стефанова Вакрилова има признати валидни 181(сто деветдесет и една) броя валидни предпочитания (преференции). Диспозитивът на съдебното решение е задължителен за ОИК-Пловдив;
 1. Също така, този диспозитив на ВАС не е установителен, относно преференциите, открити допълнително в полза на г-жа Димитринка Вакрилова, а потвърдителен, относно решението на ОИК за избор на общински съветници, където тя(Вакрилова) има признати 181 броя валидни предпочитания(преференции);
 1. Поради тази причина, комисията няма правомощия да приема констатации от мотивната част на съдебно решение, като сила на присъдено нещо, каквато сила би могла да има само евентуален установителен диспозитив, който да послужи за изменение на Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК в частта му за преференциите;
 1. Както се отбеляза по-горе, налице е индивидуален административен акт на ОИК –Пловдив, а именно: Решение № 596-МИ от 04.11.2015 г., който г-жа Димитринка Стефанова Вакрилова е имала възможността да обжалва, за да докаже именно в производството по обжалването му: по-високия си по брой преференциален вот в кандидатската листа, но същата не го е сторила и той е получил правен стабилитет, а валидните за нея предпочитания(преференции) са останали 181 броя;
 1. В заключение, следва да се отбележи, че константната практика на ВКС и ВАС безусловно приема, че мотивите на един съдебен акт не съдържат в себе си правоустановяваща воля, каквато има диспозитивът му, нито пък се ползват с изпълнителна сила и конститутивно действие.

 

По повод на направеното от докладчика предложение гласуваха ЗА следните членове: Радина Бойчева Петрова, Кристиан Димитров Гьошев, Тодор Димитров Тодоров, Константин Атанасов Костадинов и Росица Ангелова Гавазова.

 

ПРОТИВ гласуваха: Гергана Лъвова Костадинова, Мария Христова Дюлгерска, Николай Тодоров Михалков, Десислава Николова Чергарова, Владимир Петров Докторов, Цеца Пенчева Бресковска, Теодора Петкова Владимирова

От 12 присъстващи членове ЗА проекта на решение гласуваха 5 от членовете и 7 от тях бяха ПРОТИВ.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл.85 ал.4 изречение второ от ИК, Общинската избирателна комисия – Пловдив,

 Р Е Ш И:

Постановява решение за отхвърляне по смисъла на чл.85 ал.4 изречение второ от ИК, на предложението за решение направено от докладчика Тодор Димитров Тодоров по повод прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на партия „Българска социалистическа партия“ кандидат в изборите за общински съветници на дата 25.10.2015 год., в град Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му - по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Димитров Тодоров

Секретар: Владимир Петров Докторов

* Публикувано на 11.04.2017 в 08:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения