Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 427-МИ
Пловдив, 24.10.2015

ОТНОСНО: Подадена жалба от Анести Тимчев от град Пловдив.

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 24.10.2015 год., има постъпило писмо с входящ номер 235. В писмото си г-н Тимчев е уведомил ОИК-Пловдив, че според него има допуснати нарушения на ИК при раздаването на изборните книжа и материали в деня преди изборите в няколко секции в район „Южен“ – град Пловдив. Писмото, изпратено до ОИК-Пловдив не е подписано.

 

            Предвид липсата на подпис от страна на лицето подател, ОИК-Пловдив счита че същото не следва да бъде разглеждано.

 

          Предвид гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК – град Пловдив,

                                                              

                                                                 Р Е Ш И:

 

           Оставя без разглеждане писмо с входящ номер 235/24.10.2015 г. от г-н Анести Тимчев от град Пловдив.

 

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:55 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения