Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 424-МИ
Пловдив, 24.10.2015

ОТНОСНО: Подадена жалба от г-н Станислав Георгиев Петров от град Пловдив.

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 22.10.2015 год., в 11:47 часа е постъпила жалба от Станислав Георгиев Петров от град Пловдив. Жалбата е заведена във входящия регистър на Комисията с входящ № 188 от същата дата. Подателят твърди, че в град Пловдив, на 20.10.2015 г., инж. Иван Тотев – кандидат за кмет на община Пловдив от ПП „ГЕРБ”, е направил символична първа копка на реконструкцията на „Коматевско шосе”. Жалбоподателят твърди, че посоченият кандидат за кмет на община Пловдив е обяснил своите заслуги за това и е призовал за гласуване с бюлетина № 3 на изборите на 25.10.2015 г. Към жалбата си, подателят е приложил и извадка от електронна медия Plovdiv24.bg. Посочено е че към 20.10.2015 г. г-н Иван Тотев е кандидат за кмет и е в отпуск. Жалбоподателят счита, че  по този начин се използва публичния ресурс на община Пловдив от посоченото лице, за да провежда личната си предизборна кампания, представяйки на населението откриването на инфраструктурни обекти като лично своя заслуга, а не на община Пловдив и на местната власт. Изнесени са твърдения, че мероприятието е организирано от община Пловдив, осъществява се на обект – публична общинска собственост и се прави първа копка на обект – публична общинска собственост с общински средства.

        В този смисъл жалбопадателят твърди, че е нарушена разпоредбата на чл. 168, ал. 3 от ИК, тъй като е използван публичен административен ресурс по смисъла на §1, т. 18 от ДР на ИК и в случая е налице „предизборна агитация” по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ИК, и е налице призив за определен кандидат, макар и имплицитно доловим като призивът е обективиран от самото откриване на мероприятието по първа копка и представянето на кандидата.

            Отделно от гореизложеното, жалбподателят твърди че е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, съгласно който не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, тъй като обществените мероприятия се осъществяват от кандидатите за кметове, вместо от и.д. кмет на общината или съответно района.

           След входирането на жалбата във входящия регистър на Комисията, членовете на ОИК-Пловдив, включени в състава на работната група по жалбите и сигналите, а именно: Милка Тодорова-Добрикова и Костадин Костадинов след преценка на изложените в жалбата, твърдения и приложената към същата, извадка от електронната медия твърдения установиха следното:

           В жалбата се описва събитие, което е било проведено на дата: 20.10.2015 год., т.е. мероприятието вече е минало и няма как да се провери на място от членовете на ОИК за твърденията описани в него.

С оглед на това докладчика по сигнала /Милка Тодорова-Добриков/ на база на документалната проверка, предлага на ОИК-Пловдив да вземе решение за отхвърляне на жалбата като неоснователен при следните мотиви:

За да се констатира нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.3 от Изборния кодекс и съответно фактическия състав на отговорността на инж. Тотев е необходимо да се установи по безспорен начин провеждането от него на предизборна кампания чрез безплатното използване на публичен административен ресурс, т.е. двата елемента трябва да са кумулативно налице и между тях да има пряка и непосредствена причинна връзка. Съгласно нормата на § 1, т. 18 от ДР на ИК „публичен административен ресурс“ са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия.“ От снимката към статията се вижда, че инж. Тотев е присъствал на обществено мероприятие, което се провежда на открито на „Коматевско шосе” в гр. Пловдив. Имотът действително е публична общинска собственост и представлява елемент от транспортната техническа инфраструктура на града, която се полза от всички пловдивчани и гости на града, в това число и от кандидат кметове на всички политически партии и коалиции, поради което не може самото присъствие върху такъв терен да обосновава извода, че се касае за безплатно ползване на публичен административен ресурс. Абсурдно би било твърдението, че кандидатите в местни избори разхождайки се по улиците на гр. Пловдив използват безплатно публичен административен ресурс, още повече, че в определението на § 1, т. 18 от ДР на ИК се изисква посочените движими и недвижими вещи да са предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия. Уличната инфраструктура е предоставена на населението за ползване, а не на администрацията. Следва да се подчертае, че определението за публичен административен ресурс и забраната за безплатното му използване са императивни и не могат да се тълкуват разширително.

 В тази връзка не се явява логичен извода, който прави жалбоподателят, че след като инж. Тотев е в отпуска поради кандидатирането му за кмет на община Пловдив, той не следва да присъства на публични мероприятия провеждани на имот публична общинска собственост /улица-шосе/, още повече, че на такива на които присъстват неговите колеги. Съгласно чл. 161 от ИК съответния кандидат е в отпуск за времето от регистрацията си в ОИК до обявяване на резултатите от изборите, в случая инж. Тотев е бил в отпуск и в тази връзка не е налице извършено нарушение. Проектът за ремонт на Кометевско шосе, който е описан в журналистическия материал изисква планираност- материална и финансова, и със сигурност подготовката за реализирането му е започнала месеци преди да се направи тази „символична първа копка“ по време, в което инж. Тотев не е бил в отпуск по чл.161, ал.1 от ИК, а е бил действащ кмет на общината и в детайли е бил наясно с реализацията на този проект, който се реализира с финансови средства по 30-милионния заем, изтеглен от Европейската банка за възстановяване и развитие. В тази връзка журналистите са поискали неговото мнение, при което инж. Тотев е споделил не свои заслуги за реконструкцията на „Кометевско шосе”, е обяснил етапите на реализация на тази реконструкция, която ще се осъществи в две фази като е посочил какво включва първа фаза и втора фаза. Това изказване записано от медиите няма характер на призив за подкрепа, без агитация за гласуване с определен номер бюлетина, още повече- без посочване качеството на г-н Иван Тотев като кандидат за кмет на Община Пловдив и участник в местни избори 2015 год. В тази връзка безспорно се установи и липсата на предизборна агитация. Самото понятие „призив” изключва твърдението за имплицитно съдържание, призивът трябва да е безспорен и категоричен, за да се приеме че е налице подкрепа или неподкрепа на определен кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет за участие в изборите, каквото в случай не е налице, поради което не може да се приеме, че е нарушена разпоредбата на § 1, т. 17 от ДР на ИК. Изборният кодекс регламентира обществени отношения от изключителна голяма важност касаещи държавното управление и в тази връзка е недопустимо превратното тълкуване на неговите разпоредби.

Предвид на гореизложеното и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК- Пловдив

 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля сигнал с Вх. № 188, постъпил в ОИК-Пловдив в 11:47 часа на 22.10.2015 г. от Станислав Георгиев Петров.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

При проведеното гласуване в Общинска избирателна комисия- Пловдив от присъстващите в залата гласували 16 членове на ОИК-Пловдив: „за“ – 6 (Деница Николова Чингарова; Милка Росенова Тодорова- Добрикова; Мария Христова Дюлгерска; Милена Йорданова Станджикова; Гергана Лъвова Костадинова; Тодор Димитров Тодоров), против“  – 10 (Радина Бойчева Петрова; Елена Крумова Сиракова, Владимир Петров Петров; Владимир Петров Докторов; Росица Ангелова Гавазова; Константин Атанасов Костадинов; Димитър Атанасов Кръстев; Цеца Пенчева Бресковска; Исмигюл Джемал Али; Васил Ангелов Попов).

Бе направено предложение от Васил Попов: Считаме, че жалбата е основателна и изложените в нея данни и предоставените материали от медиите съставляват нарушение на ИК чл.168, ал.3. Мотиви към отрицателен вот на решение №424- МИ/24.10.2015г. на ОИК Пловдив за отхвърляне на сигнал вх. №188/22.10.15г., постъпил в 11.47ч. в ОИК от заявител Станислав Георгиев Петров с твърдение за нарушение на ИК, относно извършена предизборна агитация осъществена от инж. Иван Тотев, кандидат на кмет за Община Пловдив, който е направил символична първа копка на реконструкцията на част от Коматевско Шосе, и публично е призовавал да се гласува с бюлетина №3, на изборите на 25.10.15г. Като събитието е отразено в публичните медии, а именно Plovdi24.bgи във влизането в архива на медията. Членове на ОИК Пловдив установиха, че това действително се е случило на 20.10.15г.    

            С участието си в мероприятия на община Пловдив като описаното по-горе, считаме, че инж. Иван Тотев, кандидат на кмет за Община Пловдив  от ПП ГЕРБ, е използвал публичния ресурс на община Пловдив, за да провежда част от личната си предизборна кампания и публично е призовавал да се гласува с бюлетина №3, на изборите на 25.10.15г. От приложените документи и разпечатки към жалбата и направена справка в електронни сайтове в които са налице публикациите е видно, че мероприятието действително се е осъществило и поведението на кандидата е относимо към предизборната кампания.

        Следва да се има в предвид, че в случая мероприятието е организирано от община Пловдив, осъществява се на имот – публична общинска собственост със общински средства, а не със заслуги и средства на ПП “ГЕРБ“.

         По този начин считаме, че е налице нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК, тъй като е използван публичен ресурс по смисъла на §1, т.18 от ДР на ИК.

         Съгласно § 1, т. 18 от ДР на ИК „публичен административен ресурс“ са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други  и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия.“ Организацията на мероприятието е със средства и ресурс на общинската администрация.

Участието на лицето в мероприятието и отправянето на предизборни призиви, които той е направил, може да се приеме за предизборна агитация по смисъла на параграф 1, т.17 от ДР на ИК в конкретния случай.

Съгласно легалната дефиниция на „предизборна агитация“ е нужно да е налице призив за подкрепа на определен кандидат. В случая призивът е обективиран от самото отправяне на репликите от кандидата, който към момента е бил и в законоустановен отпуск, но е присъствал на мероприятието не като публика, както се изложи в проекта за решение. Очевидно е от снимковия материал че присъствието му е в качеството на част от организаторите.

На следващо място, този призив е изричен и целенасочен към присъстващите лица.

Съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, който член също е нарушен, т.к. обществени мероприятия на община Пловдив, се осъществяват от кандидат кмет, вместо от и.д. кмет на общината или съответно района, в чийто правомощия е това.

          Съгласно т.49 на решение №1632/31.08.2015г. на ЦИК, кмет на район регистриран за участие в местни избори, ползва отпуск за времето от регистрацията до обявяването на официалните резултати от изборите. Кметът определя със заповед заместник-кмет, който да го замества.

С извършването на описаните по-горе действия са ощетени всички регистрирани кандидат кметове за Община Пловдив от други политически партии и местни коалиции, както и е нарушен принципа на равнопоставеност,

         Видно от изложеното считаме, че е налице нарушение на чл.472 и чл.474 от ИК, във връзка с чл.168, ал.3 и чл.186 от Изборния кодекс.

 При проведеното гласуване в Общинска избирателна комисия- Пловдив от присъстващите в залата гласували 16 членове на ОИК-Пловдив: „за“ -10 (Радина Бойчева Петрова; Елена Крумова Сиракова, Владимир Петров Петров; Владимир Петров Докторов; Росица Ангелова Гавазова; Константин Атанасов Костадинов; Димитър Атанасов Кръстев; Цеца Пенчева Бресковска; Исмигюл Джемал Али; Васил Ангелов Попов); „против“– 6 (Деница Николова Чингарова; Милка Росенова Тодорова- Добрикова; Мария Христова Дюлгерска; Милена Йорданова Станджикова; Гергана Лъвова Костадинова; Тодор Димитров Тодоров),

Общинска избирателна комисия- Пловдив не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба.

Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал.3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия- Пловдив,

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:52 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения