Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 421-МИ
Пловдив, 24.10.2015

ОТНОСНО: Подадена жалба от г-н Атанас Петков Иванов.

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 22.10.2015 год. е постъпила жалба с Вх. № 181  в 09:30 часа от Атанас Петков Иванов. Подателят твърди, че е „извършена предизборна агитация от Кирил Велчев- кандидат за кмет на район „Южен“ от ПП ГЕРБ, и кандидатите за общински съветници, издигнати от ПП ГЕРБ – Веселин Маневски, Атанас Узунов и д-р Аргир Аргиров, които са присъствали на мероприятие в нарушение на Изборния кодекс, а именно:направена символична първа копка на изграждането на детска площадка в район „Южен“.

           В жалбата се описват обстоятелства касаещи направена символична първа копка на детска площадка на ул.“Никола Вапцаров“ №69 в  район “Южен“ на дата 19.10.2015 г. Г-н Иванов твърди, че има извършено нарушение от страна на Кирил Велчев, Веселин Маневски, Атанас Узунов и д-р Аргир Аргиров  на разпоредбата на чл.168, ал.3 от ИК, тъй като е използван публичен ресурс по смисъла на §1, т.18 от ДР на ИК. Към жалбата има приложена статия от електронна медия, която е отразила мероприятието.

          След входирането на жалбата във входящия регистър на Комисията, членовете на ОИК-Пловдив: Гергана Костадинова и Радина Петрова разгледаха същата и установиха следното:

            Описано е събитие, което е било проведено на дата:19.10.2015 год., т.е. мероприятието вече е минало и няма как да се провери на място от членовете на ОИК дали изложените и описани в жалбата твърденията са обективни и респективно обективно изпожени от материала, публикуван в медията.

С оглед на това докладчика по сигнала /Гергана Николова/ на база на документалната проверка, предлага на ОИК-Пловдив да вземе решение за отхвърляне на сигнала като неоснователен при следните мотиви:

За да се констатира нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.3 от Изборния кодекс и съответно фактическия състав на отговорността на Кирил Велчев, Веселин Маневски, Атанас Узунов и д-р Аргир Аргиров е необходимо да се установи по безспорен начин провеждането от него на предизборна кампания чрез безплатното използване на публичен административен ресурс, т.е. двата елемента трябва да са кумулативно налице и между тях да има пряка и непосредствена причинна връзка. Съгласно нормата на § 1, т. 18 от ДР на ИК „публичен административен ресурс“ са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия.“ От снимката към статията се вижда, че Кирил Велчев, Веселин Маневски, Атанас Узунов и д-р Аргир Аргиров са присъствали на обществено мероприятие, което се провежда на открито на ул.“Никола Вапцаров“ в гр.Пловдив, поради което не може самото присъствие върху такъв терен да обосновава извода, че се касае за безплатно ползване на публичен административен ресурс. Абсурдно би било твърдението, че кандидатите в местни избори разхождайки се по  улиците на гр.Пловдив използват безплатно публичен административен ресурс, още повече, че в определението на § 1, т. 18 от ДР на ИК се изисква посочените движими и недвижими вещи да са предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия. Мястото, на което е направена т.нар „първа копка“ е  предоставено на населението за общо ползване, което предполага възможността за присъствие на такова място на неограничен брой субекти . Никъде в приложения материал не е открито твърдението, че лицата, посочени в жалбата „представят на населението откриването на инфраструктурни обекти като лично своя заслуга, а не на община Пловдив и на местната власт“. Твърдението, че същите “призоваха за гласуване с бюлетина №3“ по никакъв начин не е подкрепено с доказателства а и в приложения материал, като издание от съответната медия, изложения текст не е в същата посока. Материалът не коментира конкретни заслуги. Твърдението че е осъществен призив за подкрепа на определен кандидат на обект с характер – публичен административен ресурс, остава недоказан.Посочено е нарушение на чл.182, ал.1 от ИК, което не кореспондира с приложения материал. Следва да се подчертае, че определението за публичен административен ресурс и забраната за безплатното му използване са императивни и не могат да се тълкуват разширително.

Остава недоказано твърдението за ползван публичен административен ресурс, по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ИК.

 Изборният кодекс регламентира обществени отношения от изключителна голяма важност, касаещи държавното управление и в тази връзка е недопустимо превратното тълкуване на неговите разпоредби.

Предвид на гореизложеното и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК- Пловдив

 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля жалба с Вх. № 181 , постъпил в ОИК-Пловдив в 09:30 часа на 22.10.2015 г. от Атанас Петков Иванов.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

При проведеното гласуване в Общинска избирателна комисия- Пловдив от присъстващите в залата гласували 16 членове на ОИК-Пловдив: „за“ – 6 (Деница Николова Чингарова; Милка Росенова Тодорова- Добрикова; Мария Христова Дюлгерска; Милена Йорданова Станджикова; Гергана Лъвова Костадинова; Тодор Димитров Тодоров), против“  – 10 (Радина Бойчева Петрова; Елена Крумова Сиракова, Владимир Петров Петров; Владимир Петров Докторов; Росица Ангелова Гавазова; Константин Атанасов Костадинов; Димитър Атанасов Кръстев; Цеца Пенчева Бресковска; Исмигюл Джемал Али; Васил Ангелов Попов).

Бе направено предложение от Васил Попов: Считаме, че жалбата е основателна и изложените в нея данни и предоставените материали от медиите съставляват нарушение на ИК чл.168, ал.3. Мотиви към отрицателен вот на решение №421- МИ/24.10.2015г. на ОИК Пловдив за отхвърляне на сигнал вх. №181/22.10.15г., постъпил в 09.30ч в ОИК от заявител Атанас Петков Иванов с твърдение за нарушение на ИК, относно извършена предизборна агитация от г-н Кирил Велчев, кандидат на кмет за р-н Южен от ПП ГЕРБ и кандидатите за общински съветници – Веселин Маневски, Атанас Узунов и д-р Аргир Аргиров. Като събитието е отразено в публичните медии, като препечатки от тях бяха представени пред ОИК Пловдив.           

            С участието си в мероприятия на община Пловдив като описаното по-горе, считаме, че лицата Кирил Велчев, кандидат на кмет за р-н Южен от ПП ГЕРБ и кандидатите за общински съветници – Веселин Маневски, Атанас Узунов и д-р Аргир Аргиров са използвали публичния ресурс на община Пловдив, за да провеждат част от личната си предизборна кампания, представяйки на населението откриването на инфраструктурни обекти, не като заслуга на община Пловдив и на местната власт, а като заслуга на ПП ГЕРБ в качеството си на управляваща партия.

        Независимо от горното, следва да се има в предвид, че в случая мероприятието е организирано от община Пловдив, осъществява се на имот – публична общинска собственост със общински средства, а не със заслуги и средства на ПП“ГЕРБ“.

         По този начин считаме, че е налице нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК, тъй като е използван публичен ресурс по смисъла на §1, т.18 от ДР на ИК.

         Съгласно § 1, т. 18 от ДР на ИК „публичен административен ресурс“ са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други  и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия.“ Организацията на мероприятието е със средства и ресурс на общинската администрация.

Участието на лицата в откриването на обекта, която той е направил, може да се приеме за предизборна агитация по смисъла на параграф 1, т.17 от ДР на ИК в конкретния случай.

Съгласно легалната дефиниция на „предизборна агитация“ е нужно да е налице призив за подкрепа на определен кандидат. В случая призивът е обективиран от самото откриване на общинското мероприятие  със самото представяне на кандидатите, които към момента са били в законоустановен отпуск, но са пристъствали на мероприятието не като публика, както се изложи в проекта за решение. Очевидно е от снимковия материал че присъствието им е в качеството на част от организаторите.

На следващо място, не е необходимо този призив да е изричен, а може да е имплицитно доловим – в случая заключение от това, е че благодарение на точно този кандидат.

Съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, който член също е нарушен, т.к. обществени мероприятия на община Пловдив, се осъществяват от кандидат кметове, вместо от и.д. кмет на общината или съответно района, в чийто правомощия е това.

          Съгласно т.49 на решение №1632/31.08.2015г. на ЦИК, кмет на район регистриран за участие в местни избори, ползва отпуск за времето от регистрацията до обявяването на официалните резултати от изборите. Кметът определя със заповед заместник-кмет, който да го замества.

          Независимо от това, често на откриването на ключово за гр. Пловдив съоръжение - без никаква връзка с кампанията за местни избори, разбира се, гордо се появяваше и кандидат-кметовете на ПП ГЕРБ, които масово се рекламират и от общинския сайт.

С извършването на описаните по-горе действия са ощетени всички регистрирани кандидат кметове за Община Пловдив от други политически партии и местни коалиции, както и е нарушен принципа на равнопоставеност,

         Видно от изложеното считаме, че е налице нарушение на чл.472 и чл.474 от ИК, във връзка с чл.168, ал.3 и чл.186 от Изборния кодекс.

 

 При проведеното гласуване в Общинска избирателна комисия- Пловдив от присъстващите в залата гласували 16 членове на ОИК-Пловдив: „за“ -10 (Радина Бойчева Петрова; Елена Крумова Сиракова, Владимир Петров Петров; Владимир Петров Докторов; Росица Ангелова Гавазова; Константин Атанасов Костадинов; Димитър Атанасов Кръстев; Цеца Пенчева Бресковска; Исмигюл Джемал Али; Васил Ангелов Попов); „против“– 6 (Деница Николова Чингарова; Милка Росенова Тодорова- Добрикова; Мария Христова Дюлгерска; Милена Йорданова Станджикова; Гергана Лъвова Костадинова; Тодор Димитров Тодоров),

Общинска избирателна комисия- Пловдив не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба.

Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал.3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия- Пловдив,

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 24.10.2015 в 22:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения