Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 363-МИ
Пловдив, 22.10.2015

ОТНОСНО: Подаден сигнал от г-н Мирослав Тенев Тенев от град Пловдив.

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 15.10.2015 год., в 12:30 часа е постъпил сигнал от Мирослав Тенев Тенев  от град Пловдив. Сигналът е заведен във входящия регистър на Комисията с входящ № 103 от същата дата. Подателят твърди, че в град Пловдив, район „Източен“ на автобусна спирка №343, обслужваща линии на масовия градски транспорт има поставени агитационни материали на местна коалиция „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО” в нарушение на чл.182, ал.3 от Изборния кодекс.

Веднага, след входирането на сигнала във входящия регистър на Комисията, членовете на ОИК-Пловдив, включени в състава на работната група по жалбите и сигналите, а именно: Тодор Тодоров и Васил Попов направиха проверка на място удостоверена с протокол, за наличието или липсата на обстоятелствата, включени в сигнала и установиха следното:

„На посоченото в сигнала място, на автобусна спирка № 343, в район „Източен“-гр.Пловдив, обслужваща автобусни  линии № 21 и № 22 на масовия градски транспорт в град Пловдив има поставени агитационни материали на местна коалиция „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”.

Агитационните материали на политическата сила с приблизителни размери 1,2 метра височина и 0,80 метра ширина, са монтирани двустранно вътре в рекламното пано, което съставлява част от конструкцията на автобусната спирка върху лявата й стена.“ Към протокола има приложен снимков материал.

Ръководителят на работната група по жалбите и сигналите-Тодор Тодоров, докладва пред членовете на ОИК писмо, постъпило във входящия регистър на комисията под №66/07.10.2015 г., във връзка с изискана информация от концесионера на спирките в гр.Пловдив за поставяне на агитационни материали на заслоните /спирките/ обслужващи масовия градски транспорт по повод постъпили жалби в ОИК-Пловдив за поставени агитационни материали. С писмо с вх.№66/07.10.2015 г. , концесионерът на автобусните спирки в град Пловдив, „Елиза 1999“ ЕООД-гр.Пловдив, е уведомил ОИК- Пловдив, че във връзка с предстоящите избори, в качеството си на концесионер на 314 от спирките в град Пловдив, не е давала разрешението си да се залепят брошури, листовки и плакати с агитационни материали по стъклата на заслоните, попадащи в обхвата на концесията. За рекламни цели са предвидени единствено рекламно-информационните елементи, предвидени по проект и част от конструкцията на съоръженията.

Ръководителят на работната група по жалбите и сигналите- Тодор Тодоров, определи Милка Добрикова- член на ОИК- Пловдив да докладва настоящото решение. Г-жа Добрикова запозна присъстващите в ОИК-Пловдив, че заслоните /спирките/ разположени на територията на гр.Пловдив служат за обслужване на общинския транспорт в града. Самите общински транспортни схеми се одобряват по реда на НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.), като утвърждаването им се извършва от съответните общински съвети. Възлагането на задължението за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници на частна фирма, не променя характера на общинския транспорт, респективно забраната за използването му за предизборна агитация. В случая обаче е констатирано поставяне на агитационни материали не в самите транспортни средства, а на автобусните спирки, чиято основна функция е да обслужват общинския транспорт в гр.Пловдив и по конкретно автобусните линии № 21 и № 22- цитирани в протокола от проверката. В този смисъл няма нарушение на разпоредбата на чл.182, ал.3 от ИК, а на чл.183, ал.3, т.е. гореописаните агитационни материали са поставени извън определените със заповед №15ОА2462 от 11.09.2015 год. от кмета на Община Пловдив места върху имот публична общинска собственост.

След като се изясниха фактическите обстоятелства, касаещи сигнала се констатира, че в настоящия случай има нарушение на разпоредбата на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 и чл.183, ал.3 от Изборния кодекс докладчика- Милка Добрикова направи предложение ОИК- Пловдив да вземе следното решение:

Р Е Ш И:

 1. Да се премахнат агитационните материали на местна коалиция „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”, поставени в район „Източен“ на автобусна спирка №343, обслужваща линии на масовия градски транспорт поставени в нарушение на ИК.

 

 1. След влизане в сила на настоящото решение, същото да се изпрати незабавно до Кмета на Община Пловдив – за предприемане на съответните действия, съгласно чл.186, ал.1 от ИК.

При проведеното гласуване Общинска избирателна комисия- Пловдив не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение.

От присъстващите в залата гласували 16 членове на ОИК-Пловдив: „за“ – 9 (Деница Николова Чингарова; Радина Бойчева Петрова; Милка Росенова Тодорова- Добрикова; Мария Христова Дюлгерска; Милена Йорданова Станджикова; Гергана Лъвова Костадинова; Тодор Димитров Тодоров; Цеца Пенчева Бресковска; Исмигюл Джемал Али); „против“  – 7 (Елена Крумова Сиракова, Владимир Петров Петров, Владимир Петров Докторов, Росица Ангелова Гавазова, Константин Атанасов Костадинов, Кристиан Димитров Гьошев, Васил Ангелов Попов), поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия- Пловдив,

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 22.10.2015 в 19:15 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения