Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 299-МИ
Пловдив, 08.10.2015

ОТНОСНО: Подадена жалба от Слави Василев Георгиев - в качеството му на кандидат за общински съветник, регистриран с Решение № 151-МИ/ 20.09.2015 г. на ОИК – град Пловдив

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 05.10.2015 год. в 11:00 часа има постъпил сигнал с входящ номер 55. В сигнала си г-н Георгиев е уведомил ОИК-Пловдив, че на няколко места в града има разлепени плакати на кандидата за Кмет на град Пловдив Иван Тотев, издигнат от ПП ГЕРБ, а именно:

 • булевард „Освобождение“, район Тракия, след сградата на районното кметство;
 • северната част на булевард „Христо Ботев“, между изхода на ул.”Авксентий Велешки” и Бетонния мост;
 • оградата на МОЛ - Марково тепе на булевард „Руски”;
 • булевард „Шести септември“ – срещу сградата на Областна администрация.

По жалбата от г-н Георгиев бе извършена проверка на място от членовете на ОИК – Тодор Тодоров, Владимир Петров, Милена Станджикова и Васил Попов като се установиха следните фактически обстоятелства:

На булевард „Освобождение“, в район Тракия има поставени агитационни материали на кандидата за Кмет на град Пловдив, издигнат от ПП ГЕРБ върху ограда на строителен обект – частна собственост, което е видно от информационната табела.

На северната част на булевард „Христо Ботев“, между изхода на ул.”Авксентий Велешки” и Бетонния мост също има поставени агитационни материали на няколко политически сили, което обстоятелство е налице и на оградата на строителния обект – т.нар. МОЛ „Марково тепе” – срещу централен вход на хотел „Лайпциг“.

На булевард „Шести септември“ – срещу сградата на Областна администрация не бяха налични агитационни материали на ПП ГЕРБ и други формации.

След преценка на фактическите обстоятелства ОИК констатира:

В Заповед №15ОА2462 от 11.09.2015 год. на Кмета на Община Пловдив, северната част на булевард „Христо Ботев“ присъства в раздел І, т.1, позиция 6 като място за поставяне на агитационни материали на територията на гр.Пловдив по време на предизборната кампания за избор на общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. и респективно – поставянето на такива материали на този обект не е нарушение на разпоредбите на ИК.

Относно булевард „Освобождение“ в район „Тракия“ във входящия регистър на ОИК на дата 06.10.2015 г. с входящ номер 65 (техен изходящ № 87а/25.09.2015 г.) е постъпило разрешение от Георги Крумов Чалъмов, в качеството му на управител на „Гербера“ ООД-град Пловдив, собственик на имота, с което същият на основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс е изразил писмено съгласие за поставяне на агитационни материали на ПП ГЕРБ на оградата на поземления имот, описан в жалбата на г-н Слави Василев Георгиев.

Относно разпространените агитационни материали върху оградата на МОЛ „Марково тепе“ – срещу централния вход на хотел „Лайпциг“, ОИК с протоколно решение от дата 06.10.2015 год., е решила да информира политическите формации, поставили агитационни материали срещу централния вход на хотел „Лайпциг“ да представят в ОИК разрешение на собственика или управителя на имота в срок до 24 часа - тъй като този обект не попада в местата, на които могат да бъдат поставяни агитационни материали – съгласно Заповедта на кмета на Община Пловдив. На 07.10.2015 г. между 10:00 – 11:00 часа(видно от изпратените електронни съобщения), ОИК е изпратила по й-мейл искането за представянето на документите в срок – 24 часа от получаването на писмата, до следните политически формации: МК „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО; ПП ГЕРБ и ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Видно от входящия регистър на ОИК до 17:00 часа на 08.10.2015 г., в ОИК-гр.Пловдив няма постъпило писмо, документи и/или друга информация от горецитираните три политически сили.

След като направи преценка на събраните фактически обстоятелства, както и предвид на разпоредбата на чл.183, ал.3 от ИК във връзка с чл.185, ал.3 от Кодекса, ОИК-гр.Пловдив счита че агитационните материали, върху оградата на МОЛ „Марково тепе“ – срещу централния вход на хотел „Лайпциг“ в град Пловдив, поставени в нарушение на Изборния кодекс, следва да бъдат премахнати.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с 183, ал.3 и чл.185, ал.3 от Изборния кодекс, ОИК – град Пловдив,

Р Е Ш И:

1. Да се премахнат агитационните материали, поставени върху оградата на строителен обект - МОЛ „Марково тепе“ – срещу централния вход на хотел „Лайпциг“ в град Пловдив, поставени в нарушение на ИК.

2. След влизане в сила на настоящото решение, същото да се изпрати незабавно до Кмета на Община Пловдив – за предприемане на съответните действия, съгласно чл.185, ал.3 от ИК.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.10.2015 в 19:26 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения