Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 293-МИ
Пловдив, 06.10.2015

ОТНОСНО: подаден сигнал от Десислава Георгиева Йорданова – кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, регистрирана с Решение № 110-МИ от 18.09.2015 г. на ОИК – град Пловдив

В Общинската избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 05 октомври 2015 г. в 10:35 часа има постъпил сигнал с входящ номер 54. В сигнала си г-жа Десислава Георгиева Йорданова – кандидат за общински съветник, е уведомила ОИК-Пловдив, че на дата 04.10.2015 г. между 16:00 и 18:00 часа на Главната улица в град Пловдив партии и коалиции от партии, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Пловдив, са разпространявали предизборни и агитационни материали в нарушение на разпоредбата на чл.183, ал.1 от ИК, тъй като същите не съдържат реквизит, указващ от чие име се издава съответния агитационен материал така, както е указано в ИК. Към сигнала са приложени предизборни и агитационни материали на ПП ГЕРБ; ПП “Атака”; ПП „Съюз за Пловдив“;  ПП „Движение за социален хуманизъм“; МК „Здравко Димитров – да решаваме заедно”. Г-жа Йорданова иска от ОИК- Пловдив да извърши проверка по случая и в случай, че има констатирано нарушение да наложи съответната санкция. Към сигнала са приложени гореописаните предизборни материали.

След проверка и преглед на приложените към сигнала доказателства,  ОИК-Пловдив изразява следното становище:

Съгласно чл. 183, ал.1 от ИК: „По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава“.

Видно от приложените към сигнала предизборни материали се констатира следното:

 1. На предизборните материали касаещи ПП ГЕРБ са изписани: имената на кандидатите за кметове на райони и кандидатът за кмет на община Пловдив, номер на бюлетина, надпис, че купуването и продаването на гласове е престъпление, изписано е наименованието на ГЕРБ и интернет адреса на партията (www.gerb.bg). Наличието на тези реквизити обосновават извода, че издателя на предизборния материал е индивидуализиран и същите се издават от името на ПП ГЕРБ.
 2. На предизборните материали касаещи ПП „Съюз за Пловдив“ са изписани: Листа с кандидати за общински съветници на ПП „Съюз за Пловдив“; Номера на партията в бюлетината; Има снимки на кандидатите с изписани имената на същите, агитационен текст, образец на бюлетини за изборите за кмет, кмет на район и за общински съветници, надпис, че купуването и продаването на гласове е престъпление и телефон, адрес, интернет адрес и фейсбук профил на водача на листата. Наличието на тези реквизити обосновават извода, че издателя на предизборния материал е индивидуализиран и същите се издават от името на ПП „Съюз за Пловдив“.
 3. На предизборните материали касаещи ПП „Движение за социален хуманизъм“ са изписани: Имената на кандидата за кмет на Пловдив, снимка на същия, логото на партията, номера на партията в бюлетината, агитационен текст на двойна страница, масова снимка и текст, указващ че купуването и продаването на гласове е престъпление. Липсват реквизити от които да е видно, кой издава съответния агитационен материал. Наличието на тези реквизити обосновават извода, че издателя на предизборния материал е индивидуализиран и същите се издават от името на ПП „Движение за социален хуманизъм“.
 4. На предизборните материали касаещи ПП „Атака“ са изписани: Имената на кандидата за кмет на Пловдив, логото на партията, номера на партията в бюлетината, агитационен текст и текст, указващ че купуването и продаването на гласове е престъпление. Наличието на тези реквизити обосновават извода, че издателя на предизборния материал е индивидуализиран и същите се издават от името на ПП “Атака”.
 5. На предизборните материали касаещи МК „Здравко Димитров - да решаваме заедно“ са изписани: имената на кандидатите за кметове на райони и кандидатът за кмет на община Пловдив, снимки на всички кандидати за кметове, номер на бюлетина, надпис, че купуването и продаването на гласове е престъпление, изписано е наименованието на местната коалиция, на последната страница от единия материал има изписани телефон, електронен адрес и фейсбук адрес. Наличието на тези реквизити обосновават извода, на предизборния материал е индивидуализиран и същите се издават от името на МК „Здравко Димитров - да решаваме заедно“.

С оглед  на гореизложеното, ОИК-Пловдив счита че от всички приложени към сигнала агитационни материали, може да бъде направен обоснован извод относно техния издател и в случая не е налице нарушение на чл.183, ал.1 от Изборния кодекс, поради което, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Пловдив

Р Е Ш И:

Оставя без уважение сигнал  с вх. № 54/05.10.2015 г. от  г-жа Десислава Георгиева Йорданова – в качеството й на кандидат за общински съветник от листата на БСП.       

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 07.10.2015 в 10:15 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения