Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 291-МИ
Пловдив, 04.10.2015

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на местна коалиция „Здравко Димитров – да решаваме заедно” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Пловдив.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 01.10.2015 г. (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) във входящия регистър на застъпниците, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от Здравко Димитров Димитров и Пенка Иванова Деведжиева, в качеството им на представляващи коалицията, чрез пълномощника Атанас Димитров Папаризов, за регистрация на застъпници, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Пловдив. Към заявлението - Приложение № 68-МИ от изборните книжа, са приложени следните документи: пълномощно – 1 бр. и списък с имената и ЕГН на застъпниците – (445 броя застъпници) на хартия в един екземпляр и на технически носител в excel формат. След извършена от „Информационно обслужване" АД, проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, се установиха грешки за някои от предложените застъпници. С последващо предложение с вх. № 1 от 03.10.2015 г. (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и кметове са изправени нередовностите на предходните и са предложени  нови 9 (девет) броя застъпници;

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 и ал. 4 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 2113 - МИ/11.09.2015г. на ЦИК, и като взе предвид така постъпилите: заявление вх. № 1 от 01.10.2015 г. (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) за регистрация на застъпници на кандидатската листа и предложение вх. № 1 от 03.10.2015 г. (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) за регистриране на заместващи застъпници, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., и след извършена проверка Общинска избирателна комисия – Пловдив,

Р Е Ш И:

  1. РЕГИСТРИРА 450 броя застъпници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на кандидатската листа на местна коалиция „Здравко Димитров – да решаваме заедно” съгласно Списък, представляващ Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

Издава удостоверения за регистрация на застъпниците, посочени в Списъка -  Приложение № 1 към настоящото решение съгласно Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Зам. председател: Радина Бойчева Петрова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 04.10.2015 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения