Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 289-МИ
Пловдив, 04.10.2015

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на кандидат за общински съветник от листата на КП „Народен Съюз“

Постъпило е заявление с вх. № 51/01.10.2015г. в 13:45 часа в Общинска избирателна комисия  Пловдив от Теменужка Стоянова Балинова, за заличаване на нейната регистрация в кандидатската листа за общински съветници на територията на Община Пловдив, предложена от КП „Народен Съюз” под № 7.

В заявлението е направено искане от Теменужка Стоянова Балинова - кандидат за общински съветник от КП „Народен Съюз”, да бъде заличена регистрацията й в кандидатската листа под № 7, направена с Решение  № 247- МИ/22.09.2015г. на ОИК –Пловдив.

След като се запозна с волеизявлението на заявителката, ОИК Пловдив, приема че в Изборния кодекс се съдържа подробна правна уредба на условията и реда за регистрация на листи за общински съветници на партии и коалиции в чл. 412 - чл. 419 от ИК. В кодекса обаче липсва изрична правна уредба на възможността регистриран кандидат за общински съветник да поиска заличаване на регистрацията си и така да се откаже от по-нататъшно участие в изборния процес в това качество. Тази правна възможност следва да се изведе от разпоредбата на чл. 397 ал. 1 от ИК, уреждаща правото на едно лице да бъде избирано за общински съветник. След като законодателят е регламентирал, че това е именно право, а не за задължение, то от волята на носителя му зависи дали ще го упражни и ако го направи, до кой момент ще го упражнява. От друга страна в ИК няма предвидена законова пречка регистриран кандидат да оттегли съгласието си за участие в изборите, а правната последица от това следва да бъде заличаване на неговата регистрация от ОИК. Противното би означавало, правото на българските граждани да бъдат избирани за общински съветници, след момента на регистрацията им като кандидати, да се превръща в задължение. Подобно тълкуване би противоречало на същността на пасивното избирателно право. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г на ЦИК, където в т. 38 е разписана процедурата за заличаване на регистрацията на кандидат се откаже да участва в изборите.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Пловдив, община Пловдив,

Р Е Ш И:

Заличава регистрацията на Теменужка Стоянова Балинова с ЕГН **********, за кандидат за общински съветник, предложена от КП „Народен Съюз”, в кандидатската листа под № 7.

Да бъде уведомена незабавно КП „Народен Съюз” относно направеното заличаване на предложения кандидат за общински съветник в кандидатската листа под № 7.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Зам. председател: Радина Бойчева Петрова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 04.10.2015 в 17:13 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения