Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 94-МИ
Пловдив, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистриране на кандидати за кметове на райони Централен, Южен, Северен, Тракия, Източен, Западен на Община Пловдив, предложени от политическа партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение с вх. № 10/24.09.2019 г. в 9:45 часа във входящия регистър на кандидатите за кмет на район, от Костадин Тодоров Костадинов, в качеството си на представляващ политическа партия “Възраждане“, чрез пълномощник Ангел Жеков Георгиев, с искане за регистриране на кандидати за кметове на райони Централен, Южен, Северен, Тракия, Източен, Западен в община Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (Приложение № 63-МИ от изборните книжа).

Политическа партия „Възраждане“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, с Решение № 52-МИ/16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пловдив.

           Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа за кметове на райони при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ( Приложение № 63-МИ) – 6 /шест/броя.
 2. Заявление - декларация по образец /Приложение № 65 – МИ от изборните книжа/ от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги коалиция и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс - 6 /шест/ броя;
 3. Пълномощно в полза на Ангел Жеков Георгиев.

 Общинска избирателна комисия Пловдив, извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

                                                                    

   Р Е Ш И:

       РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА  кандидати за Кметове на райони  в община Пловдив, издигнати от Политическа партия „Възраждане“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 

 1. Гергана Николова Николова, ЕГН ********** за кандидат за кмет на район „Централен“ в община Пловдив;
 2. Милена Михайлова Златичева, ЕГН ********** за кандидат за кмет на район „Южен“ в община Пловдив;
 3. Емил Янков Янков,  ЕГН ********** за кандидат за кмет на район „Северен“ в община Пловдив;
 4. Траян Димитров Узунов,  ЕГН ********** за кандидат за кмет на район „Тракия“ в община Пловдив;
 5. Костадин Иванов Пенов, ЕГН ********** за кандидат за кмет на район „Източен“ в община Пловдив;
 6. Симеон Валерий Петров, ЕГН ********** за кандидат за кмет на район „Западен“ в община Пловдив

      Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:38 часа

Свързани решения:

52-МИ/16.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения