Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 47-МИ
Пловдив, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило заявление с вх. № 20/15.09.2019г в 14:00 часа, във входящия регистър на партиите и коалициите, от Филип Александров Александров, в качеството й на председател и представляващ партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, чрез пълномощника Коста Иванов Иванов, с искане за регистрирането ѝ за участие в  изборите за Кмет на община, Общински съветници, Кмет на район: район Централен, район Източен, район Западен, район Северен, район Южен, район Тракия при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (Приложение №44-МИ от изборните книжа).

         Към заявлението са приложени изискуемите се съгласно чл.147, ал.5 от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Пълномощно издадено от Филип Александров Александров – зам.председател, представляващ ПП„ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“;
 2. Удостоверение от СГС за актуално състояние от 13.08.2019г.;
 3. Копие от Удостоверение за регистрация № 61/12.09.2019г., издадено от Централна избирателна комисия;
 4. Решение № 1070-МИ/11.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“;

        Общинска избирателна комисия Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че са налице изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение   № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“;за участие в изборите за Кмет на община, Общински съветници, Кмет на район: район Централен, район Източен, район Западен, район Северен, район Южен, район Тракия в Община Пловдив, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Партията ще бъде изписана с наименование: Християндемократическа партия на България в бюлетината, съгласно решение № 1070-МИ/11.09.2019г.  на ЦИК.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:23 часа

Свързани решения:

88-МИ/24.09.2019

89-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 285-МИ / 04.11.2019

  относно: Промяна на адреса и мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия Пловдив

всички решения