Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 107-МИ
Пловдив, 24.09.2019

ОТНОСНО: регистриране на кандидати за кметове на райони Централен, Северен, Западен, Източен и Тракия на Община Пловдив, предложени от политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение с вх. № 13/24.09.2019 г. в 11,10 часа във входящия регистър на кандидатите за кмет на район, от Веселин Найденов Марешки, в качеството му на председател и представляващ политическа партия „ВОЛЯ“, чрез пълномощника Стефан Христофоров Аксиев, с искане за регистриране на кандидати за кметове на райони Централен, Северен, Западен, Източен и Тракия, в община Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (Приложение № 63-МИ от изборните книжа).

Политическа партия „ВОЛЯ“  е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, с Решение № 41-МИ/14.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пловдив.

           Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа за кметове на райони при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ( Приложение № 63-МИ) – 1 /един/брой;
 2. Заявление - декларация по образец /Приложение № 65 – МИ от изборните книжа/ от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги коалиция и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс - 5 /пет/ броя;
 3. Пълномощни - 2 /два/ бр.;

 Общинска избирателна комисия Пловдив, извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив  

 

Р Е Ш И:

       РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА  кандидати за Кметове на райони  в община Пловдив, издигнати от Политическа партия „ВОЛЯ“ , за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 1. Район Централен Венцеслав Маринов Гаров, ЕГН **********
 2. Район Северен Христо Димитров Джугалов, ЕГН **********
 3. Район Западен Юрий Иванов Танев, ЕГН **********
 4. Район Източен Георги Димитров Попов, ЕГН **********
 5. Район Тракия Миглена Минчева Илиева, ЕГН **********

      Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 68-МИ от изборните книжа.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:38 часа

Свързани решения:

41-МИ/14.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения