Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 275-МИ
Пловдив, 03.11.2019

ОТНОСНО: Сигнали от упълномощени представители на „Център за граждански инициативи – Немезида“.

С вх. № 56/03.11.2019г., 57/03.11.2019г., в регистъра на жалбите и сигналите на Общинска избирателна комисия Пловдив са получени сигнали с твърдение за следните нарушения:

 • в секция № 75, район Южен – ОУ „Стоян Михайловски“ има представяща се за наблюдател жена, която е седнала зад урната, между членовете на СИК и наблюдава избирателния списък. Твърди се, че същата не е представила удостоверение за наблюдател и не носи обозначителни знаци на такъв;
 • в секция № 73, район Южен – ОУ „Стоян Михайловски“ председателят на СИК попълва изборни протоколи преди да е завършил изборния ден.

Гореописаните секции са посетени и е извършена проверка от членове на Общинска избирателна комисия – Пловдив, в състав: Манка Бабаджанова, Стайко Танев и Стефан Цонев.

В 75 секция действително има наблюдател, но същият носи бадж с обозначение на длъжността си, седнала е отстрани на СИК и няма достъп до изборните книжа и не може да наблюдава избирателния списък.

В 73 секция председателят на СИК действително полълва изборен протокол, но само в частта за членовете на СИК, без да попълва информация относно гласуването и изборните резултати. След указания от посетилите го членове на ОИК Пловдив, същият е преустановил действията си.

С оглед на изложеното, на основание чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 7-МИ/09.09.2019 г. на ОИК-Пловдив, Общинска избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнали от упълномощени представители на „Център за граждански инициативи – Немезида“ с № 56/03.11.2019г. и 57/03.11.2019г.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:59 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения