Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 271-МИ
Пловдив, 03.11.2019

ОТНОСНО: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция при произвеждане на втори тур на 03.11.2019г. в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Във връзка с неявили се членове от ръководния състав на СИК в община Пловдив в изборния ден при произвеждане на втори тур на 03.11.2019г. в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., Общинската избирателна комисия следва да вземе решение за попълване на ръководствата на съответните СИК, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция. Попълването на ръководствата на всяка СИК се извършва от явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК.

Предвид на гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, чл. 229, ал. 3, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Пловдив,

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА в ръководствата на СИК (председател, зам.-председател и секретар) членовете на съответната СИК, описани в Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение и им издава нови удостоверения, съобразно заеманата от тях ръководна длъжност в съответната СИК на територията на община Пловдив.
 2. АНУЛИРА удостоверенията на членовете на СИК по т.1, издадени преди 03.11.2019 год.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:46 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения