Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 17-МИ
Пловдив, 10.09.2015

ОТНОСНО: регистриране за участие в изборите за кмет на район в община Пловдив на 25 октомври 2015 г. на ПП ГЕРБ

В Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило заявление с вх. № 6 /09.09.2015г.; във входящия регистър на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от Бойко Методиев Борисов в качеството му на председател и представляващ партията, чрез пълномощника Иван Борисов Тотев за регистрация на партията за участие в изборите кметове на райони в 6 района на територията на община Пловдив в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.  (Приложение № 44-МИ от изборните книжа), както следва: район Източен в община Пловдив. Към заявлението са приложени следните документи:

1. копие от удостоверението за регистрация на партията в Централната избирателна комисия № 1/28.08.2015 г.;

2. копие от пълномощно № КО-Г-070/14.08.2015г., издадено на Иван Борисов Тотев.

Общинска избирателна комисия Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс, и Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК, ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА политическа партия ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН  в община Пловдив в изборите за общински съветници общински и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решението на ЦИК: ПП ГЕРБ

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:08 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения