Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 9-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 и т. 23, чл. 200 и чл. 201 от Изборния кодекс и Решение № 2162-МИ/31.08.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. Решенията на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на Административен съд Пловдив. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.
 2. Срокът за обжалване на решенията на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване на решението чрез поставянето им на таблото за обяви, находящо се на входа на Общински съвет-Пловдив и оповестяването му на интернет страницата на ОИК 1622-Пловдив, на адрес: https://oik1622.cik.bg
 3. Постъпилите в ОИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат във входящия регистър на комисията.
 4. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.
 5. Регистрираните документи се предават на председателя на ОИК, който с резолюция ги разпределя на член на ОИК за доклад на заседание на комисията.
 6. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

6.1. Членът на ОИК, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва  да  обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването ѝ.

6.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

6.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

6.4. Когато членът на ОИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите членът на ОИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

6.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

6.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 6.3., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

6.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

6.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

6.9. Начинът на взимане и обявяване на решенията на ОИК се определя с решение на ЦИК.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив ред.
 2. След изтичане срока на пълномощията на ОИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.
 3. В ОИК се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно Решение № 2162-МИ/31.08.2023 г. на Централна избирателна комисия относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на ОИК
 4. Приема следния ред за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията Комисията:

10.1. При постъпване на жалба срещу решение на ОИК в общинската избирателна комисия същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на комисията, като се отбелязва датата и часа на постъпването й. Датата и часът на постъпването и входящият номер на жалбата в регистъра се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя, след което ОИК отбелязва жалбата и в електронния регистър.

10.2. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – [email protected] или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

Към жалбата се прилагат:

 1. Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на ОИК.
 2. Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на ОИК, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за” и колко „против”. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на ОИК. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.
 3. Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез пълномощник.
 4. Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата.
 5. Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от ОИК при вземане на решението.
 6. Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на ОИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на ОИК и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията, както и разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.
 7. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.
 8. Общинската избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 20:07 часа

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 194-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 193-МИ / 28.09.2023

  относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения