Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 22-МИ
Пловдив, 16.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на Росен Божидаров Цолов за независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници на 29 октомври 2023 г., в Община Пловдив.

Постъпило е заявление от Инициативен комитет (ИК) в състав от петима членове: Росица Паскалева Теохарова, ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Пловдив, *********; Росица Тодорова Гаджева, ЕГН: **********, с постоянен адрес: **********; Костадин Николаев Гаджев, ЕГН: **********, с постоянен адрес: **********; Стефка Стоянова Лазарова, ЕГН: **********, с постоянен адрес **********; Александър Атанасов Рушанов, ЕГН: **********, с постоянен адрес **********, за издигане кандидатурата на Росен Божидаров Цолов, ЕГН: **********, с постоянен адрес: **********, за общински съветник в Община Пловдив в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година. Заявлението е по утвърдения образец - Приложение № 42-МИ от изборните книжа, подадено е лично от лицето, представляващо ИК – Костадин Николаев Гаджев и е заведено под № 1/14.09.2023 г., в 11:22 ч., в Регистъра на инициативните комитети за издигане на кандидатура на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година., воден от Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив.

В заявлението се съдържат всички реквизити, изискуеми по чл. 153, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно: имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите по чл. 151, ал. 2, т. 1 от ИК; имената, единния граждански номер и адрес на кандидата, за който се създава инициативния комитет – Росен Божидаров Цолов; искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите; адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението са приложени изискуемите по чл. 153, ал. 4 от Изборния кодекс документи, а именно:

- протокол-решение от учредително събрание за създаване на инициативен комитет от 15 август 2023 г., за издигане кандидатурата на Росен Божидаров Цолов за независим кандидат за общински съветник в Община Пловдив; за определяне на лицето, което да го представлява и определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;

- нотариално заварени образци от подписите на членовете на инициативния комитет – 5 броя;

- декларации /Приложение № 44-МИ от изборните книжа/ от членовете на инициативния комитет – 5 броя.;

- удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо ИК – Костадин Николаев Гаджев, ЕГН ********** от 25.08.2023 г., издадено от “ОББ” АД.

- заявление от Костадин Николаев Гаджев относно лицето, което ще отговаря за приходите и разходите и счетоводната отчетност на ИК.

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, след като извърши проверка на заявлението и приложените към него документи констатира, че то е подадено в срока по чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс, от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, на основание чл. 87, т. 13 от ИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: Росица Паскалева Теохарова, Росица Тодорова Гаджева, Костадин Николаев Гаджев, Стефка Стоянова Лазарова и Александър Атанасов Рушанов, за издигане кандидатурата на  Росен Божидаров Цолов, за общински съветник в Община Пловдив, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативният комитет се представлява от председателя Костадин Николаев Гаджев.

ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на инициативния комитет.

Наименованието, което ще се изписва в бюлетината за общински съветник Община Пловдив е НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ РОСЕН БОЖИДАРОВ ЦОЛОВ.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 16.09.2023 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 122-МИ / 18.09.2023

    относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

  • № 121-МИ / 18.09.2023

    относно: Изменение и допълнение на Решение № 19-МИ от 11.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 120-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на политическа партия “БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

всички решения