Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

На основание чл. 85, чл. 86, чл. 87, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 88 от Изборния кодекс, както и Решение № 2161-МИ/31.08.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. Общинска избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на една трета от членовете ѝ. При отсъствие на председателя заседанията на Общинска избирателна комисия се свикват от определен от него заместник-председател.
 2. Членовете на Общинска избирателна комисия се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на Общинската избирателна комисия и се поставя на общодостъпно място.
 3. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.
 4. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете ѝ. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
 5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
 6. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията незабавно.
 7. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.
 8. Когато ОИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК.
 9. Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл. 88 ИК.
 10. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките ѝ членове.
 11. Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Срокът за обжалване на решенията на ОИК започва да тече от датата на второто по ред обявяване на съответното решение. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд-Пловдив. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.
 12. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
 13. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подписват от председателя и секретаря.
 14. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.
 15. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председателя и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 16. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подпечатват с печата им.
 17. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 18. Общинската избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
 19. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава – гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20, а при необходимост при промяна на адреса на сградата, в която се помещава, комисията може да определи с нарочно свое решение друго общодостъпно място за обявяване на актовете си на адрес, различен от посочения и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, е информационното табло, поставено във фоайето (партерен етаж) на сградата на ул. „Авксентий Велешки“ № 20 в град Пловдив. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно и чрез публикуване на интернет страницата си - oik1622.cik.bg/mi2023.
 20. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:45 часа

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 194-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 193-МИ / 28.09.2023

  относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения