Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 12-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, чл. 127, ал. 3, чл. 128 във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 - 150 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

І. Общи положения

 1. Партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), може да участват в изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация в  Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив.
 2. За участие в изборите за общински съветници и кметове може да се образуват местни коалиции, които се регистрират в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив.
 3. Местните коалиции се образуват само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции.
 4. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в ЦИК, не може да се регистрират самостоятелно в общинската избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и за кметове. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в ЦИК, не може да участват поотделно извън коалицията, в която са регистрирани в ЦИК в местни коалиции.

ІІ. Правила за наименованието на местна коалиция

 1. Наименованието на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на една от участващите в нея партии или коалиции регистрирани в ЦИК. Към наименованието на местната коалиция не може да се добавят други думи, букви, цифри и знаци.  
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.
 3. Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV.

ІІІ. Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

 1. Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до в  Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив–Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 1. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 1. Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив дали указанията. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, отказва регистрация.

Отказът на в  Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив може да се обжалва пред ЦИК, по реда на чл. 88 ИК.

Решението на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд-Пловдив. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, незабавно регистрира партията/коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.).
 2. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава  ѝ не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 13 септември 2023 г. включително и в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, до 18 септември 2023 г.

ІV. Регистрация на местни коалиции в ОИК

 1. В Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.
 2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, за участие в същия вид избор.
 3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава ѝ не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.
 4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.
 6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.
 7. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).
 2. При установяване на непълноти или несъответствия Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив дали указанията.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив отказва регистрация.

Отказът на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, може да се обжалва пред ЦИК, по реда на чл. 88 ИК.

Решението на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд-Пловдив. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.). 

V.Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция

 1. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията ѝ в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 23 септември 2023 г., се извършват след подаване на заявление – Приложение № 34-МИ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.
 2. В случай че една или повече партии и/или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии и/или коалиции.
 3. В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието ѝ.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, регистрацията ѝ се запазва. Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия или коалиция и отбелязва настъпилите промени в местната коалиция в регистъра на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г.

Ако в указания срок местната коалиция не изпълни указанието да промени наименованието си с решение за промяна и да подаде заявление за това в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, регистрацията ѝ се заличава.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия и/или коалиция се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г.

 1. Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в публичния регистър на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив - Приложение 48-МИ от изборните книжа, не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
 2. Напусналите състава на местна коалиция, партия или коалиция не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 18 септември 2023 г., могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, по реда на раздел ІІІ.

VI.Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

 1. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г.
 2. Заличаване на регистрацията в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, на коалиции и местни коалиции се извършва след подаване на писмено заявление – Приложение № 35-МИ от изборните книжа, от съответната коалиция или местна коалиция, подписано от представляващите коалицията лица. Към заявлението на коалицията, съответно местната коалиция, се прилага и решение за заличаването, подписано от лицата, представляващи партиите/коалициите от състава й или от изрично упълномощени от тях лица.
 3. Заличаване на регистрацията в Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, на партии се извършва след подаване на писмено заявление и Приложение № 36-МИ от изборните книжа, от съответната партия, подписано от представляващия партията.

VІІ. Предоставяне на данни за банкови сметки

 1. Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове – предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК. При промяна на лицата коалицията представят пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в 3-дневен срок от извършване на промяната.

VІІІ. Регистри и удостоверения

 1. За всяка регистрация на партия, коалиция или местна коалиция Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, приема отделно решение.

Решенията се вписват в публичния регистър на партиите, коалициите и на местните коалиции, за участие в изборите за общински съветници и за кметове (Приложения № 46-МИ, Приложения № 47-МИ и № 48-МИ от изборните книжа).

 1. Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, издава удостоверение за регистрация на партия (Приложение № 39-МИ от изборните книжа), удостоверение за регистрация на коалиция или местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове – (Приложение № 40-МИ от изборните книжа), удостоверение за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция – (Приложение № 41-МИ от изборните книжа).

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 20:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 370-МИ / 06.03.2024

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, и обявяване за избран на следващия от листата кандидат

 • № 369-МИ / 16.11.2023

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, и обявяване за избран на следващия от листата кандидат

 • № 368-МИ / 06.11.2023

  относно: Отпадане от кандидатската листа на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“ на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на район “Северен” в община Пловдив и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения