Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Пловдив, 09.09.2019

ОТНОСНО: реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.85, чл.86, чл.87, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.88 от Изборния кодекс, както и Решение № 848-МИ/28.08.2019 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. Общинска избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете и. При отсъствие на председателя заседанията на Общинска избирателна комисия се свикват от определен от него заместник-председател.
 2. Членовете на Общинска избирателна комисия се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон, имейл и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия.
 3. Заседанията на Общинска избирателна комисия се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от определен от него заместник - председател.
 4. Заседанието на Общинска избирателна комисия е редовно, когато на него присъстват повече от половината от членовете и.
 5. Общинска избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК.
 6. Решенията на Общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на Общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекспред тричленен състав на Административния съд Пловдив. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.
 7. При отмяна на решение за отхвърляне Общинска избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете и.
 8. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 9. За заседанията на Общинска избирателна комисия се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия.
 10. Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.
 11. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на Общинска избирателна комисия се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата им.
 12. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията на Общинска избирателна комисия се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 13. На заседанията на Общинска избирателна комисия може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 14. Общинска избирателна комисия поддържа интернет страница, на адрес: https://oik1622.cik.bg/mi2019, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на Общинска избирателна комисия се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
 15. Общинска избирателна комисия – Пловдив обявява решенията си незабавно след приемането им, чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на Общински съвет Пловдив /централен вход/, находяща се на адрес: Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”№ 20 и чрез публикуване на интернет страницата си.
 16. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на таблото и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 09.09.2019 в 18:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения