Заседания

Заседание от дата 09.09.2019 от 18:00 часа.

Решения

№ 20-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Използване на заснемащи и записващи технически средства в залата на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 19-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определянето и обявяването на номерата на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал.1 т.1 и т.7 от Изборния кодекс, чл.13 и чл.19 от ЗМСМА, Решения № 570-МИ, № 571-МИ/26.07.2019 г. на Централна избирателна комисия и Заповед № 19 ОА 2124 / 04.09.2019г. на кмета на Община Пловдив, Общинска избирателна комисия Пловдив  

№ 18-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 14-16, чл. 156-161, чл. 397, чл. 412-419 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение на ЦИК № 627-МИ и във връзка с чл. 39, ал. 4, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изречение второ и трето и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , както и Решение № 943-МИ/02.09.2019 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 17-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 13, чл. 127, ал. 4, чл. 151 - 155 от Изборния кодекс и т. IV, подточка 3 от Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 16-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, чл. 127, ал. 3, чл. 128 във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 - 150 от Изборния кодекс и т. VIII, подточка 3 от Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 15-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и 13, чл. 127, ал. 3 и 4, във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 - 150, чл. 151 - 155 от Изборния кодекс и т. VIII, подточка 3 от Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК и т. IV, подточка 3 от Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 14-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : определяне на броя на мандатите за общински съветници в Общински съвет Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, е постъпила Справка от ТЗ ГРАО Пловдив относно броя на населението по постоянен и настоящ адрес на територията на Община Пловдив към 16.07.2019г. На основание чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с чл.19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и във връзка с Решение № 944-МИ/03.09.2019г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 13-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл.23, ал.4 от Закона за защита на личните данни и чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 12-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал.1, т.12-18 и т.23 от Изборния кодекс и Решение № 623-МИ/16.08.2019 г. на Централна изборна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 11-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори заобщински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 616-МИ/15.08.2019 г. на Централна изборна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 10-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на специалисти – експерти към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 616-МИ/15.08.2019 год. на Централна изборна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 9-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на работните групи на членовете на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 8-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на график за дежурствата от членовете на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 7-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 87, ал. 1, т.22 и т.23, чл.200 и чл.201 от Изборния кодекс и Решение № 849-МИ/28.08.2019г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 6-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.87, ал.1, т.1, чл. 115, ал. 2, чл. 121, ал. 1 и чл. 125 и чл. 231 от Изборния кодекс, Решение № 607-МИ/14.08.2019 год. и Решение № 608-МИ/14.08.2019 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 5-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Маркиране на печата на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.79 от Изборния кодекс и Решение № 618-МИ/15.08.2019 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 4-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Осъществяване на контакти с медиите и избор на говорител на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 3-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.76, ал.2 и чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 2-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, както и Решение № 1/22.03.2019 год на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 1-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. На основание чл.85, чл.86, чл.87, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.88 от Изборния кодекс, както и Решение № 848-МИ/28.08.2019 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения